Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie (FSI-0KD)

Akademický rok 2012/2013
Garant: RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu "Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie" je objasnění těch partií deskriptivní geometrie, které působí posluchačům největší potíže při studiu předmětu "Konstruktivní geometrie".
Výstupy studia a kompetence:
Předmět "Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie" umožňuje studentům získat lepší představivost a znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí látky konstruktivní geometrie. Jedná se zejména o zvládnutí základů Mongeova promítání a pravoúhlé axonometrie a znalost běžně užívaných konstrukcí kuželoseček.
Prerekvizity:
Studenti musí znát základy středoškolské matematiky, zejména geometrie.
Obsah předmětu (anotace):
Výuka je zaměřena na doplnění a prohloubení těch partií deskriptivní geometrie, které působí studentům největší potíže v prvním ročníku studia na FSI. Absolvování tohoto předmětu by mělo posluchačům usnadnit přechod ze střední školy na vysokou školu, včetně zvládnutí zápočtových testů v prvním semestru. Do programu jsou zahrnuty zejména základy pravoúhlého promítání na dvě vzájemně kolmé průmětny, základy pravoúhlé axonometrie a speciální konstrukce kuželoseček. Obsah je modifikován podle aktuálních potřeb a požadavků studentů.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet se uděluje na základě účasti ve cvičení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrola účasti pouze ve cvičení, neúčast možno nahradit písemnou prací.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Kuželosečky - základní konstrukce.
2. Kuželosečky - speciální konstrukce.
3. Kuželosečky a osová afinita.
4. Afinita mezi kružnicí a elipsou.
5. Mongeovo promítání - základní i speciální úlohy.
6. Mongeovo promítání - pomocné průmětny a jiné.
7. Aplikace příkladů v Mongeově promítání.
8. Pravoúhlá axonometrie - základní i speciální úlohy.
9. Pravoúhlá axonometrie - zobrazování těles a ploch.
10. Elementární tělesa a plochy - různá zobrazení.
11.Průsečíky ploch s přímkou,řezy,3.průmětna.
12.Řešení příkladů dle přání studentů.
13.Řešení příkladů dle přání studentů.
Literatura - základní:
1. URBAN, Alois. Deskriptivní geometrie I. Praha: SNTL, n.p., 1965.
2. PARÉ, E. G. Descriptive geometry. 9th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997. ISBN 978-0023913419.
Literatura - doporučená:
1. BORECKÁ, Květoslava. Konstruktivní geometrie. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3229-2.
3. SEICHTER, Ladislav. Konstruktivní geometrie: [Určeno pro posl. fak. stroj. Vys. učení techn. v Brně]. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: PC-DIR, 1993. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0547-3.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z