Vybrané kapitoly z fyziky I (FSI-0KF)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚFI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je usnadnit pochopení teorie vyučované v předmětu Fyzika I. Při výuce je kladen důraz na schopnot použítí teoretických znalostí při řešení příkladů. Předpokládá se aktivní zapojení studentů (samostatné řešení příkladů) při výuce.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje rozvinout znalosti vyučované v rámci předmětu Fyzika I. Důraz je kladen na rozvoj dovedností - osvojení definici veličiny, porozumění fyzikálním zákonům včetně podmínek jeho platnosti a jejich aplikaci. Předmět má rozvíjet schopnost a dovednost řešit fyzikální a technické problémy.
Prerekvizity:
U studentů se předpokládaní znalosti matematiky na úrovni základního kurzu (Matematika I): řešení lineárních a kvadratických rovnic, práce s vektory, derivace, integrace, ...
Obsah předmětu (anotace):
Předmět Vybrané kapitoly z fyziky I má studentům pomoci s pochopením a procvičením klíčových částí předmětu Fyzika I. Je doplňkem k přednášce, teoretickému cvičení a domácí přípravě.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na přednáškách.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Základní rozvrhovou jednotkou je přednáška, přičemž účast na přednáškách je doporučená.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Výuka probíhá přibližně souběžně s cvičením do fyziky I a časový rozvrh má shodný. Obsah může být modifikován podle zájmu a potřeb studentů.
Literatura - základní:
1. Halliday,D. - Resnick,R. - Walker,J.: Fyzika. VUTIUM, 2000.
2. Kupská ,I.-Macur,M.-Ryndová,A.: Fyzika- Sbírka příkladů, VUTIUM 1999
3. Feynman,R.P. - Leigton,R.B. - Sands,M.: Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment 2000
Literatura - doporučená:
1. Fyzika pro gymnázia - učebnice
2. Svoboda,E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky
3. Halliday,D.-Resnick,R.: Physics (For Students of Science and Engineering), John Wiley and Sons
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L