Vybrané kapitoly z fyziky II (FSI-0FK)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚFI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je usnadnit pochopení teorie vyučované v předmětu Fyzika I. Při výuce je kladen důraz na schopnot použítí teoretických znalostí při řešení příkladů. Předpokládá se aktivní zapojení studentů (samostatné řešení příkladů) při výuce.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje rozvinout znalosti vyučované v rámci předmětu Fyzika II. Důraz je kladen na rozvoj dovedností - osvojení definici veličiny, porozumění fyzikálním zákonům včetně podmínek jeho platnosti a jejich aplikaci. Předmět má rozvíjet schopnost a dovednost řešit fyzikální a technické problémy.
Prerekvizity:
U studentů se předpokládaní znalosti matematiky na úrovni základního kurzu (Matematika I a II): řešení lineárních a kvadratických rovnic, soustav rovnic, práce s vektory, integrální a diferenciální počet, ...
Obsah předmětu (anotace):
Předmět Vybrané kapitoly z fyziky II má studentům pomoci s pochopením a procvičením klíčových částí předmětu Fyzika II. Je doplňkem k přednášce, teoretickému cvičení a domácí přípravě.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na přednáškách.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Základní rozvrhovou jednotkou je přednáška, přičemž účast na přednáškách je doporučená.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška Výuka probíhá přibližně souběžně s přednáškou a cvičením z fyziky II a časový rozvrh má shodný. Obsah může být modifikován podle zájmu a potřeb studentů.
Literatura - základní:
1. Halliday,D., Resnik,R., Walker,J: Fyzika, VUTIUM 2000
3. Feynman,R.P.-Leigton,R.B.-Sands,M.: Feynmanové prednášky z fyziky
Literatura - doporučená:
1. Svoboda,E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky
2. Halliday,D.-Resnick,R.: Physics (For Students of Science and Engineering), John Wiley and Sons
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 2 Z