Vybrané kapitoly ze základů konstruování (FSI-0ZK)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Vybrané kapitoly ze základů konstruování je usnadnit studentům přechod ze střední školy bez technického zaměření. Přednášky jsou koncipovány tak, aby doplňovaly přednášky a cvičení předmětu Základy konstruování a jsou zaměřeny nejen na podrobnější vysvětlení probírané látky, ale jsou využity např. i pro přípravu na kontrolní testy a zkoušku z předmětu Základy konstruování.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět Vybrané kapitoly ze základů konstruování umožňuje studentům získat znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volbě materiálu, polotovarech a normalizovaných prvcích strojních součástí. Student se naučí uvedené aplikovat s přihlédnutím k funkci a zaměnitelnosti na výkresech součástí, vyrobených z tvářených polotovarů.
Prerekvizity:
Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.
Obsah předmětu (anotace):
Čtení a tvorba konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti materiálu, polotovaru a normalizovaných funkčních a technologických prvků. Vybrané strojní součásti a montážní jednotky z hlediska funkce a výkresové dokumentace. Optimalizace kótování. Přehled základních výrobních technologií.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je zakončen zápočtem na základě účasti na přednáškách.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrola účasti na přednáškách.Zameškaná výuka je nahrazována po dohodě s vyučujícím.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Zobrazování v pohledech. Pravoúhlé promítání, metoda 1.
2. Zobrazování v řezech. Kótování (úplnost,jednoznačnost,přehlednost).
3. Příprava na kontrolní test 1 v předmětu Základy konstruování I.
4. Tolerance délkových rozměrů.
5. Struktura povrchu. Základní pojmy.
6. Geometrické tolerance tvaru, orientace, umístění a házení. Základny.
7. Geometrické tolerance. Všeobecné tolerance.
8. Příprava na kontrolní test 2 v předmětu Základy konstruování I.
9. Závity. Zobrazování, značení, kótování a tolerování metrického závitu.
10. Kótování funkční a technologické (účelnost kótování).
11. Kótování roztečí děr. Funkční a nefunkční díry - způoby kótování.
12. Kótování roztečí děr. Funkční a nefunkční díry - způoby kótování (pokrač.).
12. Příprava na zkoušku ze Základů konstruování I.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z