Vybrané partie z biometriky (FSI-0VM)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmetu je seznámit studenty se základními statistickými metodami používanými v biometrické praxi.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají potřebné znalosti z významných partií biometriky a matematické statistiky, které jim umožní posuzovat a vytvářet stochastické modely biometrickcýh procesů a realizovat je na PC.
Prerekvizity:
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, lineární modely.
Obsah předmětu (anotace):
Hlavní pozornost bude věnována mnohorozměrným biometrickým metodám, srovnání mnohorozměrných populací, metodám klasifikace a zobecněným lineárním modelům s biometrickými aplikacemi.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky ukončení předmětu: Zvládnutí probírané látky, zpracování a obhájení projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Úvod do mnohorozměrných biometrických metod
Statistické srovnání mnohorozměrných populací
Metoda hlavních komponent
Diskriminační analýza a metody klasifikace
Statistické vyhodnocování medicínských testů - ROC analýza
Zobecněné lineární modely
Probitová a logitová analýza
Biometrické aplikace
    Cvičení s poč. podporou Úvod do mnohorozměrných biometrických metod
Statistické srovnání mnohorozměrných populací
Metoda hlavních komponent
Diskriminační analýza a metody klasifikace
Statistické vyhodnocování medicínských testů - ROC analýza
Zobecněné lineární modely
Probitová a logitová analýza
Biometrické aplikace
Literatura - základní:
1. Johnson, R.A. and Wichern, D.W.: Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall International Editions. London. 1992
2. Pepe, M.S.: The Statistical Evaluation of Medical Tests for Classification and Prediction. Oxford Statistical Science Series 31. Oxford University Press. 2004.
3. Dobson A.: An Introduction to Generalized Linear Models. Chapman&Hall, London, 1997
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- zá,zk 4 Volitelný (nepovinný) 2 2 Z