Základy konstruování (FSI-1K)

Akademický rok 2012/2013
Garant: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Základy konstruování je seznámit studenty s náležitostmi výkresu součásti tak, aby byli schpni je aplikovat. Důraz je kladen na zajištění funkce a zaměnitelnosti. Úkolem předmětu je, aby studenti pochopili, že tvorba výkresu součásti je syntézou jeho náležitostí a tvorba technické dokumentace je a zůstane základním dorozumívacím prostředkem strojního inženýra.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět Základy konstruování umožňuje studentům získat znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volbě materiálu, polotovarech a normalizovaných prvcích strojních součástí. Student se naučí uvedené aplikovat s přihlédnutím k funkci a zaměnitelnosti na výkresech součástí, vyrobených z tvářených polotovarů. Možnost využití grafických editorů.
Prerekvizity:
Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.
Obsah předmětu (anotace):
Čtení a tvorba konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu,geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti, materiálu, polotovaru a normalizovaných funkčních a technologických prvků. Vybrané strojní součásti a montážní jednotky z hlediska funkce a výkresové dokumentace.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: účast ve cvičeních, vypracování grafických prací(programů), testů a pracovních úloh. Za grafické práce (programy) a testy musí student získat minimálně 10 bodů (ze 40 možných). Student musí splnit všechny čtyři podmínky. Zkoušku tvoří počítačový test s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Získat lze max. 60 bodů. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení cvičení(max.40 bodů) a zkoušky (max.60 bodů). Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve cvičeních je kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Zobrazování v pohledech.
2. Zobrazování v řezech. Kótování.
3. Tolerance délkových rozměrů.
4. Tolerance délkových rozměrů.
5. Struktura povrchu.
6. Geometrické tolerance.
7. Geometrické tolerance. Kótování roztečí děr.
8. Kótování roztečí děr. Základní pravidlo tolerování a závislé tolerance.
9. Kótování funkční a technologické.
10. Závity.
11. Technické materiály.
12. Strojní součásti.
13. Strojní součásti.
    Cvičení s poč. podporou 1. Náležitosti výkresu součásti.
2. Zobrazování v pohledech. Zadání 1. programu (P1) a pracovních úloh (PÚ).
3. Zobrazování v řezech.
4. Průběžná kontrola 1. Zadání P2.
5. Tolerance délkových rozměrů. Odevzdání P1.
6. Vybrané funkční a technologické prvky.
7. Zadání P3. Geometrické tolerance.
8. Odevzdání P2. Kótování roztečí děr.
9. Průběžná kontrola 2. Kótování roztečí děr.
10. Normalizace kovových materiálů.
11. Odevzdání P3. Kótování funkční a technologické.
12. Průběžná kontrola 3. Kontrola PÚ.
13. Kontrola úplnosti programů a PÚ. Zápočet.
Literatura - základní:
1. Platné normy ISO, EN, ČSN
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z