Základy programování (FSI-SZP)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem Pascal a základy algoritmizace. Studenti pak budou schopni algoritmizovat praktický problém, a získaný algoritmus realizovat v programovacím jazyce PASCAL. Výuka je vedena tak, aby se studenti naučili samostatně pracovat v příslušném vývojovém prostředí, sami dokázali své znalosti podle potřeby prohlubovat, a aby dokázali prezentovat dosažené výsledky samostatné práce na zadaných projektech.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se naučí základům programování a algoritmizace. Zvládnou formulovat jednoduchý algoritmus a realizovat ho v programovacím jazyce PASCAL. Získané znalosti dále umožní studentům se lépe orientovat v oblasti objektově orientovaného programování v prostředí jazyka Delphi, na němž jsou založeny některé navazující předměty.
Prerekvizity:
Základní dovednosti práce s PC, orientace v systému Windows.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenty se základy algoritmizace a programování, a to prostřednictvím jazyku PASCAL. Probíranými tématy jsou struktura a vlastnosti algoritmů, příkazy Pascalu, jednoduché a strukturované datové typy, vstupy a výstupy, práce se soubory, ukazatele a některé techniky řazení a vyhledávání.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Základem klasifikace je bodové hodnocení semestrálního projektu a písemného testu. CELKOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ: 100--90: A (výborně); 89--80: B (velmi dobře); 79--70: C (dobře); 69--60: D (uspokojivě); 59--50: E (dostatečně); 49--0: F (nevyhovující).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je žádoucí, účast ve cvičeních je povinná. Výuka probíhá podle týdenních rozvrhů. Způsob náhrady zameškané výuky je plně v kompetenci cvičícího.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod do programování. Struktura a vlastnosti algoritmů.
2. Základní strukturované příkazy Pascalu.
3. Jednoduché datové typy Integer, Real, Boolean. Proměnné, konstanty, výrazy.
4. Jednoduché datové typy Char, interval, výčtový typ.
5. Strukturované datové typy array, string.
6. Vstupy a výstupy.
7. Typy záznam a množina.
8. Procedury a funkce. Rekurzivní algoritmy.
9. Práce se soubory v Pascalu.
10. Ukazatele.
11. Dynamické datové struktury.
12. Základní metody řazení a vyhledávání.
13. Rezerva přednášejícího.
    Cvičení s poč. podporou Cvičení rozvíjejí témata uvedená v osnově přednášek. Maximální důraz je kladen na schopnost samostatné práce v jazyce Pascal, tj. vytvoření jednoduchého algoritmu a jeho odladění. V každém cvičení je vytvářen alespoň jeden nový program v Pascalu. Získané znalosti studenti doloží vypracováním semestrálního projektu, jehož výsledky budou v závěru semestru prezentovat.
Literatura - základní:
1. P. Satrapa: Pascal pro zelenáče, Neokortex, Praha, 2000.
2. T. Hála: Pascal (učebnice pro střední školy), Computer Press, 2002.
Literatura - doporučená:
1. V. Kadlec: Učíme se programovat v DELPHI a v jazyce OBJECT PASCAL, Computer Press, Praha, 2001.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- kl 4 Povinný 1 1 Z