Aplikace vícehodnotové logiky (FSI-SAL)

Akademický rok 2015/2016
Garant: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem kuzu je seznámit studenty se současným stavem technických aplikací vícehodnotové logiky.
Výstupy studia a kompetence:
Znalost základů vícehodnotové logiky, technicky orientovaných slovních modelů a expertních systémů, včetně praktických zkušeností s tvorbou expertního systému
Prerekvizity:
Matematická logika, teorie fuzzy množin
Obsah předmětu (anotace):
Kurs je určen specielně pro studenty matematického inženýrství a obsahuje teorii vícehodnotové logiky, teorii slovní proměnné a slovních modelů a teorii expertních systémů založených na těchto teoriích. Součástí předmětu jsou i praktické aplikace v technických disciplinách.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet na základě odevzdání semestrální práce (funkční expertní systém vytvořený v systému LMPS 6.0) Zkouška písemná i ústní.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrolována je účast na cvičeních. Zameškaná výuka je nahrazována zpracováním dodatečných úloh.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Vícehodnotová logika, formule, pravdivostní ohodnocení
2. T-normy, T-konormy, zobecněné implikace
3. Slovní proměnné a slovní modely
4. Znalostní báze expertního systému
5-6. Sémantické interpretace znalostních bází
7. Inferenční mechanismus a jeho implementace
8. Redundance a spory ve znalostní bázi
9. Systém LMPS
10. Problém pokrytí definičního oboru znalostní bází,
12. Technické aplikace vícehodnotové logiky a teorie fuzzy množin
fuzzifikace
11. Expertní systémy
13. Přehled metod AI
    Cvičení s poč. podporou 1. Vícehodnotová logika, formule, pravdivostní ohodnocení
2. Lukasziewiczova logika
3-4. Slovní proměnné a slovní modely
5. Sestavení znalostní báze expertního systému, zadání semestrální práce
6. Seznámení se systémem LMPS 6.0, deklarace slovních proměnných
7. Seznámení se systémem LMPS 6.0, prohlášení
8. Seznámení se systémem LMPS 6.0, dotaz - odpověď, interpretace odpovědi
9. Seznámení se systémem LMPS 6.0, trasování, redundance
10. Seznámení se systémem LMPS 6.0, detekce a odstranění sporů
11-12. Konzultace k semestrální práci
13. Odevzdání semestrální práce
Literatura - základní:
1. Druckmüller, M.: Technické aplikace vícehodnotové logiky, PC- DIR , Brno 1998
2. Jackson P.: Introduction to Expert Systems, Addison-Wesley 1999
Literatura - doporučená:
1. Druckmüller, M.: Technické aplikace vícehodnotové logiky, PC- DIR , Brno 1998
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- kl 4 Povinný 2 2 Z