Spolehlivost a jakost (FSI-SSJ)

Akademický rok 2015/2016
Garant: Ing. Josef Bednář, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení studentů oboru Matematické inženýrství s metodami teorie spolehlivosti pro modelování a vyhodnocování spolehlivosti technických systémů, s metodami matematické statistiky pro řízení jakosti výrobních procesů, a s řešením samostatného projektu pomocí statistického softwaru.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají potřebné znalosti z důležitých partií teorie spolehlivosti a řízení jakosti, které jim umožní s použitím PC modelovat a určovat důležité charakteristiky jakosti technických systémů a procesů na základě statistických dat.
Prerekvizity:
Základní a pokročilé metody teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahem předmětu jsou základy teorie spolehlivosti a statistických metod řízení jakosti: funkční a číselné charakteristiky spolehlivosti, vybrané typy rozdělení pravděpodobnosti, spolehlivost systému, statistické metody pro výpočet spolehlivosti z naměřených údajů, způsobilost výrobního procesu, regulační diagramy, statistická přejímka. Vypracování projektu spolehlivosti a řízení jakosti na PC pomocí software Statistica a Minitab.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: vypracování projektu spolehlivosti systému a řízení jakosti reálného výrobního systému; klasifikace dle hodnocení samostatného projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Základní pojmy spolehlivosti objektů.
Funkční charakteristiky spolehlivosti.
Číselné charakteristiky spolehlivosti.
Rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Useknutá rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy, směsi rozdělení.
Metody výpočtu spolehlivosti systému.
Úvod do teorie obnovy, pohotovost.
Odhady pro necenzorované a cenzorované výběry.
Stabilita a způsobilost procesu.
Regulace procesu měřením a porovnáním (charakteristiky, diagramy).
Statistická přejímka měřením a porovnáním (druhy přejímek).
Speciální statistické metody (Paretova analýza, toleranční meze).
Fuzzy spolehlivost.
    Cvičení s poč. podporou Moderní PC software pro statistické řízení jakosti.
Funkční charakteristiky spolehlivosti.
Číselné charakteristiky spolehlivosti.
Vlastnosti rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Useknuté tvary a směsi rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Přímý výpočet spolehlivosti systému prvků.
Výpočet spolehlivosti systému prvků pomocí grafových metod.
Odhady pro necenzurované a cenzurované soubory.
Stabilita a způsobilost procesu.
Regulace procesu měřením a porovnáním.
Statistická přejímka měřením a porovnáním.
Paretova analýza, toleranční meze.
Fuzzy spolehlivost.
Literatura - základní:
1. Montgomery, Douglas C.:Introduction to Statistical Quality Control /New York :John Wiley & Sons,2001. 4 ed. 796 s. ISBN 0-471-31648-2
2. Ireson, Grant W. Handbook of Reliability Engineering and Management.Hong Kong :McGraw-Hill,1996. 1st Ed. nestr. ISBN 0070127506
Literatura - doporučená:
1. Kupka, K.: Statistické řízení jakosti, , 0
2. Militký, J.: Statistické techniky v řízení jakosti, , 0
3. Linczényi, A.: Inžinierska štatistika, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- kl 4 Povinně volitelný 2 2 Z