Automatizace a regulace (FSI-IAR)

Akademický rok 2017/2018
Garant: Ing. František Vdoleček, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Studenti získají přehled o metodách a prostředcích pro měření, automatizaci a regulaci základních parametrů prostředí při vytápění, větrání a klimatizaci a jejich praktickém použití v praxi.
Výstupy studia a kompetence:
Všeobecný přehled o metodách, principech a prostředcích pro měření, automatizaci a regulaci vytápění, větrání a klimatizace budov a použití získaných znalostí pro řešení konkrétní aplikace.
Prerekvizity:
Základní znalosti z fyziky a matematiky, úvod z teorie automatického řízení a základní znalosti z problematiky vytápění a větrání budov.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zaměřuje na problematiku měření, automatizace a regulace v oboru vytápění, větrání a klimatizace. Pozornost je věnována jednotlivým částem regulačního obvodu. Studenti jsou seznámeni se snímači a měřicí technikou, regulátory a akčními členy používanými pro regulaci teploty, vlhkosti, vytápění, větrání a klimatizace budov. Předmět je zaměřen na techniku od jednoduchých regulátorů po moderní systémy integrované automatizace budov.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: účast na laboratorních cvičeních a prezentace výsledků práce. Výsledné hodnocení až 10 bodů se započítává do výsledku zkoušky, podmínkou zápočtu je získání alespoň 6 bodů. Zkouška: písemný test z celé problematiky předmětu (0 – 40 bodů). Celkově získává student až 50 bodů, podmínka složení zkoušky minimálně 26 bodů. Klasifikace: výborně (46-50 bodů), velmi dobře (41-45 bodů), dobře (36-40 bodů), uspokojivě (31-35 bodů), dostatečně (26-30 bodů), nevyhovující (0-25 bodů).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na laboratorních cvičeních je sledovaná. Neúčast je nahrazována řešením individuální úlohy.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod, význam automatizace, regulační obvod
2. Zpětná vazba – měřicí řetězec, vlastnosti měřicí techniky
3. Principy, metody a prostředky měření základních parametrů prostředí
4. Unifikované signály v regulačním obvodu, převodníky
5. Základy automatizace, typy regulace a druhy regulátorů
6. Spojitá a nespojitá regulace v technice budov
7. Kompaktní regulátory a programovatelné automaty
8. Akční členy ve vytápění, větrání a klimatizaci
9. Řešení jednoduché regulační aplikace v technice prostředí
10.Měření a řízení s pomocí PC
11.Prostředky pro vizualizaci a dálkové měření a řízení prostřednictvím Internetu
12.Základy systémů integrované automatizace budov - další sledované funkce v budově
13.Moderní systémy – inteligentní budova
    Laboratoře a ateliéry 1. Statické a dynamické charakteristiky přístrojů
2. Měření základních veličin v technice prostředí
3. Unifikované signály v regulačním obvodu, převodníky
4. Jednoduché regulační obvody
5. Měření a řízení s využitím PC
6. Ukázky programů pro podporu měření a řízení
7. Závěrečné cvičení, hodnocení, zápočet
Literatura - základní:
1. De Silva, C., Control, Sensors and Actuators : New Jersey : Prentice Hall 1989.
2. Levine, s., W. et al, The Control Handbook : Salem : CRC Press, Inc. 1996.
3. Toman, K., Kunc, J., Systémová technika budov : Praha : FCC Public, 1998.
4. Székyová,M.; Ferstl, K.; Nový, R. Větrání a klimatizace : Bratislava : Jaga group 2006. 360s. ISBN 80-8076-037-3.
5. Valeš,M.; Inteligentní dům : Brno : ERA group 2006. 123 s. ISBN 80-7366-062-8.
6. BAŠTA, J.; Regulace v technice prostředí staveb. :Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2014 194 s. ISBN 978-80-01-05455-0.
Literatura - doporučená:
1. Jokl, M., Měření a automatická regulace systémů : Praha : Ediční středisko ČVUT v Praze 1990.
2. Bašta, J., Regulace vytápění : Praha : Vydavatelství ČVUT v Praze 2002.
3. Doubrava, J., a kol., Regulace vytápění : Praha : Společnost pro techniku prostředí 2000.
4. Székyová,M.; Ferstl, K.; Nový, R. Větrání a klimatizace : Bratislava : Jaga group 2006. 360s. ISBN 80-8076-037-3.
5. Valeš,M.; Inteligentní dům : Brno : ERA group 2006. 123 s. ISBN 80-7366-062-8.
6. VALTER, J.: Regulace v praxi aneb jak to dělám já. :Praha: BEN-technická literatura Praha, 2010. 176 s. ISBN 80-7366-062-8.
7. BAŠTA, J.; Regulace v technice prostředí staveb. :Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2014 194 s. ISBN 978-80-01-05455-0.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-TEP Technika prostředí -- zá,zk 4 Povinný 2 2 L