Seminář k bakalářské práci (B-MET) (FSI-RSB)

Akademický rok 2017/2018
Garant: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚMTMB všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty presentovat výsledky své práce.
Výstupy studia a kompetence:
Schopnost presentace své vlastní výzkumné činnosti slovem i písmem.
Prerekvizity:
Je vyžadována aktivní znalost látky vztahující se k bakalářské práci.
Obsah předmětu (anotace):
Náplní semináře ja naučit studenty prezentovat svůj obor a své výsledky technicky nebo přírodovědně vzdělané veřejnosti. Na semináři studenti referují o tématu své bakalářské práce. Měli by o tématu pojednat v co nejširších souvislostech, avšak se zřetelnou formulací vlastních stanovisek.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Aktivní účast na semináři, závěrečný pohovor na téma bakalářské práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení Prezentace vlastní bakalářské práce jednotlivých studentů s následným kritickým zhodnocením.
Literatura - základní:
1. Literatura, vztahující se k tématu bakalářské práce
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 1 Povinný 1 3 L