Automatická diagnostika (FSI-VAD)

Akademický rok 2017/2018
Garant: Ing. František Vdoleček, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Studenti získají přehled o metodách a prostředcích technické diagnostiky a výběru vhodné varianty pro sledování stavu konkrétního zařízení.
Výstupy studia a kompetence:
Všeobecný přehled o metodách a prostředcích technické diagnostiky a použití získaných znalostí pro řešení konkrétního úkolu. Schopnost zvolit vhodnou diagnostiku a v jednoduchých případech lokalizovat poruchu a její příčinu, schopnost určit základní parametry spolehlivosti systému.
Prerekvizity:
Základní znalosti z fyziky, matematiky, teorie pravděpodobnosti a měření technických veličin
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na problematiku technické diagnostiky ve strojírenských a automatizačních aplikacích. Studenti jsou seznámeni se základy metod a prostředků technické bezdemontážní diagnostiky a speciálních monitorovacích systémů s plně automatickou funkcí. Speciální pozornost je věnována diagnostice jednotlivých členů regulačního obvodu a diagnostice v moderních řídicích systémech. Rovněž jsou vzpomenuty autodiagnostický mód systémů automatického řízení a souvislosti diagnostiky se spolehlivostí a údržbou systémů.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: účast na laboratorních cvičeních a prezentace výsledků vybraných měření. Výsledné hodnocení až 30 bodů se započítává do výsledku zkoušky, podmínkou zápočtu je získání alespoň 15 bodů. Zkouška: písemný test z celé problematiky předmětu (0 – 40 bodů), ústní zkouška s písemnou přípravou (0 – 30 bodů). Celkově získává student až 100 bodů, podmínka složení zkoušky minimálně 51 bodů. Klasifikace: výborně (91-100 bodů), velmi dobře (81-90 bodů), dobře (71-80 bodů), uspokojivě (61-70 bodů), dostatečně (51-60 bodů), nevyhovující (0-50 bodů).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na laboratorních cvičeních je sledovaná; jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou; další neúčast je nahrazována řešením individuální úlohy.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Význam technické diagnostiky
2. Základní pojmy a terminologie
3. Příčiny poruch a základy údržby
4. Spolehlivost prvků a systémů, zálohování
5. Rozdělení diagnostiky, provozní a bezdemontážní diagnostika
6. Diagnostické modely metody a prostředky
7. Funkční a fyzikální diagnostické metody
8. Vibrační a akustická diagnostika
9. Základy frekvenční analýzy
10.Termodiagnostika, tribodiagnostika a elektrodiagnostika
11.Automatické monitorovací systémy
12.Diagnostika v regulačních obvodech
13.Současné trendy v diagnostice
    Laboratoře a ateliéry 1. Úvod do problematiky předmětu
2. Spolehlivost prvků a systémů
3. Funkční diagnostika a diagnostické modely
4. Teplota v diagnostice
5. Bezkontaktní měření teploty a termokamery v diagnostice
6. Měření vibrací
7. Základy frekvenční analýzy
8. Závady a problémy ložisek
9. Ustavování a vyvažování strojů
10. Monitorovací systémy
11. Diagnostika v regulačním obvodu
12. Ukázky moderních diagnostických systémů
13. Závěrečné cvičení, hodnocení, zápočet
Literatura - základní:
1. USHAKOV, I., A. et al, Handbook of Reliability Engineering : New York : John Wiley and sons, Inc. 1994.704 pp. ISBN 0-471-57173-3.
2. BROCH, J., T., et al, Mechanical Vibration and Shock Measurements : Naerum : Bruel Kjaer 1984. 370 s. ISBN 87- 87355361.
4. KREIDL, M.; Šmíd, R. Technická diagnostika : Praha : BEN 2006. 408 s. ISBN 80-7300-158-6.
5. LIPOVSKY, G., a kol., Vibration Testing of Machines and their Maintenance : Amsterdam: Elsevier 1990. 304 pp. ISBN 0-444-98808-4.
Literatura - doporučená:
1. KREIDL, M., a kol., Diagnostické systémy : 1. vydání Praha : Vydavatelství ČVUT v Praze 2001.352 s. ISBN 80-01-02349-4.
2. LIŠKA, M., Sládek, Z., Spolehlivost a technická diagnostika : 1.vydání Brno : Ediční středisko VUT v Brně, 1989. 146 s. ISBN 80-214-1047-7.
3. JANOUŠEK, I.; Kozák, J.; Taraba, O. a kol.; Technická diagnostika. :1. vydání Praha, SNTL Praha, 1988. 432 s. ISBN 04-236-88.
4. KREIDL, M.; Šmíd, R.; Technická diagnostika. : 1. vydání Praha: BEN – technická literatura, 2006. 408 s. ISBN 80-7300-158-6.
5. LIPOVSKY, G., a kol., Vibration Testing of Machines and their Maintenance : Amsterdam: Elsevier 1990. 304 pp. ISBN 0-444-98808-4.
6. PEŤKOVÁ, V., Svoboda, J.: Termodiagnostika. Košice, Vienala s.r.o. 2016. 310 s. ISBN 978-80-8126-132-9.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zá,zk 5 Povinný 1 3 L