Jazyk anglický pro doktorské studium (FSI-9AJ)

Akademický rok 2017/2018
Garant: Mgr. Martina Vránová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Jazyk anglický pro doktorské studium je získat jazykové dovednosti vhodné pro akademickou a odbornou oblast a připravit doktorské studenty na praktický výstup získaných akademických dovedností ve formě samostatného ústního i písemného projevu v odborném jazyce na úrovni C1.
Výstupy studia a kompetence:
Kompetence: Schopnost porozumět odbornému textu svého oboru, reprodukovat jeho obsah a sestavit odbornou slovní zásobu. Schopnost správně používat získané gramatické a stylistické jazykové znalosti v ústním i písemném odborném projevu. Schopnost kritického myšlení, samostatné komunikace a argumentace na úrovni vědeckého pracovníka. Výstupy: samostatný odborný písemný i slovní projev.
Prerekvizity:
Minimální nutná znalost anglického jazyka na nižší úrovni B2 CEFR.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět Jazyk anglický pro doktorské studium se zaměřuje na komplexní rozvoj jazykových dovedností v akademické a odborné oblasti. Je rozdělen do třech kurzů (Akademické dovednosti 1, 2, 3), které vedou k získání jazykové úrovně C1. Kurzy se zaměřují na získání obecné akademické i odborné slovní zásoby, dovednost porozumět čtenému odbornému text, prezentační schopnosti a nezávislé psaní publikovatelných odborných textů.
Metody vyučování:
Výuka se skládá ze tří volitelných kurzů, a to ve formě buď cvičení. Výuku doplňuje e-learningový kurz určený pro samostudium.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část: 1 Vypracování slovníčku odborných a akademických výrazů z minimálně tří věděckých statí z impaktových časopisů o rozsahu alespoň 50 termínů. Kritéria hodnocení: prokázání schopnosti studovat cizí jazyk samostatně. 2 Vypracování vědeckého článku (minimálně 9000 znaků) na téma magisterské nebo doktorské práce. Kritéria hodnocení: dodržení stanovené struktury článku, stylistická a gramatická správnost, použití odborné slovní zásoby. 3 Krátký písemný projev (150-200 slov) na obecné akademické téma. Kritéria hodnocení: schopnost použít obecnou akademickou slovní zásobu a vyjádřit myšlenky v každodenních akademických situacích. Ústní část: 1 Prezentace konferenčního příspěvku s následnou diskuzí. Kritéria hodnocení: dodržení stanovené struktury prezentace, jazykové dovednosti, úroveň následné diskuze. 2 Rozhovor o průběhu doktorského studia (výzkum, výuka studentů, účast na konferencích včetně mezinárodních, zahraniční stáže). Kritéria hodnocení: plynulost projevu a interakce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je nepovinná a rozsah výuky (jeden až tři semestry) si studenti mohou stanovit na základě rozřazovacího testu v e-learningu.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  30 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové Akademické dovednosti 1

1 Porozumění hlavní informaci, větná struktura, souřadící spojky.
2 Popis procesu.
3 Definice, vztažné věty.
4 Popis grafů a trendů.
5 Popis schémat a systémů.
6 Určování hlavních myšlenek a důkazů, tvoření slov.
7 Slovesné časy.
8 Výslovnost.
9 Trpný rod.
10 Jazyk strukturování a klasifikace.


Akademické dovednosti 2

1 Jak efektivně učit.
2 Strukturování hlavních myšlenek, vzdělávání a kariéra, složená podstatná jména.
3 Srovnání a kontrast.
4 Modální slovesa.
5 Obecná, akademická a technická slovní zásoba.
6 Odkazování a prafrázování.
7 Podmínkové věty.
8 Vztahy příčiny a následku.
9 Vysvětlování vztahů.
10 Hodnotící jazyk.


Akademické dovednosti 3

1 Proces psaní: heuristika, hodnocení zdrojů, odkazy a citace.
2 Akademická a odborná slovní zásoba.
3 Úvod do rétoriky, název a části odborného textu.
4 Gramatika: podstatná jména a slovesa.
5 Psaní úvodů a závěrů, vytváření hypotézy.
6 Odstavce stati a věty navozující téma, popis vizuální informace.
7 Koheze, tématická progrese, odkazování.
8 Gramatika: členy a interpunkce.
9 Prezentace konferenčního příspěvku.
10 Prezentace konferenčního příspěvku a následná diskuze.
Literatura - základní:
7. Chazal, Edward de, and Sam McCartter. Oxford EAP: A Course for Academic Purposes. Upper-intermediate. Oxford: OUP, 2012.
8. Chazal, Edward de, and Julie Moore. Oxford EAP: A Course for Academic Purposes. Advanced. Oxford: OUP, 2013.
Literatura - doporučená:
3. Brieger, Nick, and Alison Pohl. Technical English Vocabulary and Grammar. Summertown, 2008.
4. Gardner, Peter S. New Directions: Reading, Writing and Critical Thinking. Cambridge: CUP, 2005.
5. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2013.
6. McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2008.
7. Mounsey, Chris. Essays and Dissertations. Oxford: OUP, 2002.
8. Oshima, Alice, and Ann Hogue. Introduction to Academic Writing. New York: Pearson, 2007.
9. Paterson, Ken, and Roberta Wedge. Oxford Grammar for EAP. Oxford: OUP, 2013.
10. Wallwork, Adrian. English for Academic Correspondence and Socializing. New York: Springer, 2011.
11. Wallwork, Adrian. English for Academic Research: Writing Exercises. New York: Springer, 2013.
12. Wallwork, Adrian. English for Presentations at International Conferences. New York: Springer, 2010.
13. Wallwork, Adrian. English for Writing Research Papers. New York: Springer, 2011.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr