Elastohydrodynamika (FSI-9EHD)

Akademický rok 2017/2018
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je, aby studenti pronikli do teoretických základů elastohydrodynamického režimu mazání.
Výstupy studia a kompetence:
Po absolvování kurzu student ovládá teoretické řešení základních úloh spojených s EHD režimem mazání.
Prerekvizity:
Základy mechaniky, konstruování strojů a materiálového a povrchového inženýrství.
Obsah předmětu (anotace):
Cílem předmětu je poskytnout studentům systematický úvod do problematiky elastohydrodynamického (EHD) mazání. EHD mazání je režim kapalinového mazání, při kterém elastické deformace třecích povrchů jsou řádově stejné jako tloušťka hydrodynamického mazacího filmu, jehož chování ovlivňují. K EHD mazání obvykle dochází mezi zatíženými, nekonformně zakřivenými povrchy strojních součástí nacházejícími se v relativním pohybu. Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a koncepty EHD mazání, teoretickým základem nutným k pochopení jeho podstaty a vybranými problémy vztahujícími se k EHD mazání.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Vypracování čtyř úloh z oblasti kontaktních problémů, hydrodynamického a elastohydrodynamického mazání, kapalinového tření a měření opotřebení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka probíha formou konzultací a rozpravou nad daným problémem v domluvených termínech.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Materiálové vlastnosti
2. Elastostatické kontakty
3. Základní rovnice EHD mazání
4. Zjednodušená řešení mazání kontaktů nekonformních těles
5. Numerické metody pro řešení EHD mazání
6. Tření a nelineární chování maziva v EHD kontaktech
7. Napětí a kontaktní únava v EHD kontaktech
8. Mikro-EHD a smíšené mazání
9. Přechodové jevy v EHD kontaktech
10. Teplota a abnormální jevy v EHD kontaktech
Literatura - základní:
1. Stachowiak, G. W. - Batchelor, A. W. Elastohydrodynamic Lubrication. In Engineering Tribology. 2nd edition. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. Chapter 7, pp. 281-356 ISBN 0-7506-7304-4.
2. Gohar, R. - Rahnejat, H. Fundamentals Of Tribology. 1st edition. London: Imperial College Press, 2008, 450 p. ISBN: 1-84816-184-0.
3. Gohar, R. Elastohydrodynamics. 2nd edition. London: Imperial College Press, 2001, 446 p. ISBN 1-86094-170-2.
Literatura - doporučená:
1. 1. Dowson, D. History of Tribology. 1st edition. London: Professional Engineering Publishing, 1998, 768 p. ISBN 1-86058-070-X.
2. Hamrock, B. J. Fundamentals of Fluid Film Lubrication. 1st edition. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994, 690 p. ISBN 0-07-025956-9.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr