Experimentální metody v tribologii (FSI-9EXT)

Akademický rok 2017/2018
Garant: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s experimentálními metodami v oblasti tribologie s konkrétním dopadem na oblast jejich disertační práce.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají základní znalosti o experimentálních metodách v oblasti tribologie.
Prerekvizity:
Základy mechaniky, konstruování strojů a materiálového a povrchového inženýrství.
Obsah předmětu (anotace):
Cílem předmětu je poskytnout studentům systematický úvod do problematiky tribometrie a tribodiagnostiky, s důrazem na studium elastohydrodynamického (EHD) mazání. Předmět pokrývá široký rozsah témat, od metod zkoušení tribologických prvků a jejich vlastností, přes simulaci tribologických procesů, až k teorii měření tření a opotřebení.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Vypracování přehledového článku, ve kterém budou přehledně a kriticky zpracovány základní informace o objevech a zjištěních učiněných na vybraném poli v poslední době, včetně úplných citací původní literatury. Rozsah článku je přibližně 10 stran.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je kontrolována. Zameškaná výuka je nahrazována po dohodě s vyučujícím.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod
2. Tribometre a tribometry
3. Tribometry pro studium EHD mazání
4. Měření tření a opotřebení
5. Experimentální prostředí
6. Experimentální vzorky a stanovení jejich vlastností
7. Analýza opotřebení povrchů optickou mikroskopií
8. Bezkontaktní metody měření topografie povrchů
9. Příprava experimentálních vzorků
10. Analýza složení povrchů a podpovrchových vrstev
11. Analýza vlastností maziv
12. Analýza částic vzniklých opotřebením
13. Průmyslové testování v tribologii
Literatura - základní:
1. Stachowiak, G. W. - Batchelor, A. W. - Stachowiak, G. B. Experimental Methods in Tribology. 1st edition. Amsterdam: Elsevier B.V., 2004, 354 p. ISBN 0-444-51589-5.
2. Gohar, R. Experimental Methods in Elastohydrodynamic. In Elastohydrodynamics. 2nd edition. London: Imperial College Press, 2001. Chapter 10, pp. 313-340 ISBN 1-86094-170-2.
Literatura - doporučená:
1. Dowson, D. History of Tribology. 1st edition. London: Professional Engineering Publishing, 1998, 768 p. ISBN 1-86058-070-X.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr