Měřicí technika (FSI-9MET)

Akademický rok 2017/2018
Garant: Ing. František Vdoleček, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Studenti získají přehled ze základů měření technických veličin a základů automatizace měření.
Výstupy studia a kompetence:
Všeobecný přehled v metodách a principech měření technických veličin včetně použití získaných znalostí pro řešení konkrétní aplikace, schopnost navrhnout, realizovat a vyhodnotit aplikaci měření.
Prerekvizity:
Znalosti z fyziky, matematiky a statistiky
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na základní principy měřicích přístrojů používaných v systémech automatického řízení. Podrobněji je řešeno měření technických veličin v každodenní praxi strojního inženýrství a jeho automatizace. Základní principy a přístroje pro měření jednotlivých veličin jsou ukázány především v aplikacích pro automatizaci a řízení, regulační obvod a automatizované měřicí systémy. Pozornost je soustředěna na teplotu, tlak a sílu, délku, průtok, vlhkost, rychlost, množství tepla, analýzu kapalin a plynů a řadu dalších veličin.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Student vypracovává individuální práci na zvolené téma.
Způsob a kritéria hodnocení:
Prezentace individuální úlohy a ústní zkouška.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách není sledovaná; zameškanou výuku mohou nahradit individuální konzultace.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Místo a úloha měření v technické praxi
2. Statické, spolehlivostní a dynamické metrologické charakteristiky měřicích přístrojů
3. Informační a ostatní vlastnosti měřicí techniky
4. Přesnost a chyby měření; korekce chyb
5. Nejistoty měření a jejich analýza
6. Základní principy měření teploty, tlaku a sil
7. Základní principy měření průtoku a množství
8. Základní principy měření délky, úhlů a analýzy kapalin a plynů
9. Základní principy měření dalších veličin dle potřeby studentů
10.Automatizace měření; software pro podporu měření
Literatura - základní:
1. De Silva, C., Control, Sensors and Actuators : New Jersey : Prentice Hall 1989.
2. Hofmann, D., Handbuch Messtechnik und Qualitatssicherung : Berlin : Verlag Technik 1986.
3. Team authors, The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook : Boca Raton: CRC Press LLC, 1999.
4.  Řada norem TNI 01 4109:2011 Nejistota měření
Literatura - doporučená:
1. Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M., Meranie technických veličín : Bratislava : Vydavatelstvo STU v Bratislave 1999.
2. Sládek, Z., Vdoleček, F., Technická měření : Brno : Nakladatelství VUT v Brně 1992.
3. Jenčík,J., Kuhn,L., Technická měření ve strojnictví :Praha : SNTL 1982.
4. Daďo, S., Kreidl, M. Senzory a měřicí obvody : Praha : Vydavatelství ČVUT v Praze 1996.
5. Jenčík, J., Volf, J. Technická měření : Praha : Vydavatelství ČVUT v Praze 2000.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr