Metody a organizace vědecké práce (FSI-9MOP)

Akademický rok 2017/2018
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
 
Výstupy studia a kompetence:
 
Prerekvizity:
Základy práce s informačními zdroji.
Obsah předmětu (anotace):
Cílem předmětu je poskytnout studentům systematický úvod do základů vědecké práce. Jeho osnova sleduje základní kroky, které je zapotřebí absolvovat při přípravě doktorské disertační práce.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Vypracování pěti úkolů a projektu disertační práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Šest konzultací spojených s diskuzí řešení zadaných úkolů.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Doktorské studium a disertační práce.
2. Věda a filozofické koncepce vědy.
3. Vědecká publikace a její styl. Struktura a organizace textu ve vědeckém článku.
4. Práce s informačními zdroji, jejich druhy a relevantnost. Citace.
5. Struktura dizertační práce. Výběr tématu a stanovení cíle.
6. Projekt disertační práce.
Literatura - základní:
1. TKADLEC, E. Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: filozofické názory a komunikační dovednosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
2. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
Literatura - doporučená:
1. TKADLEC, E. Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: filozofické názory a komunikační dovednosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
2. Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7
3. Geršlová, J. Metodologie odborné práce [online].
4. Molnár, Z. Úvod do základů vědecké práce [online].
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr