Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení (FSI-9VPR)

Akademický rok 2017/2018
Garant: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty vytvořit úspěšný návrh projektu, který je podkladem pro hodnocení potenciálního výzkumu a východiskem pro rozhodnutí o jeho podpoře. Úkolem předmětu je, aby studenti pochopili, že základním smyslem návrhu výzkumného projektu je koherentně a jasně přesvědčit hodnotitele o existenci kvalitního výzkumného projektu, odpovídajících kompetencích, pracovním plánu a odpovídajícím rozpočtu projektu.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají přehled o systému veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice a zahraničí. Výstupem předmětu bude zpracování dvou návrhů projektu.
Prerekvizity:
Znalost základů metodologie vědecké práce.
Obsah předmětu (anotace):
Cílem předmětu je poskytnout studentům systematický úvod do problematiky přípravy vlastního vědecko-výzkumného projektu. Studenti se seznámí se strukturou návrhu projektu, jeho jazykem a formou. Po absolvování předmětu budou schopni připravit návrh projektu určený pro grantovou agenturu dle jejich vlastního výběru.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Vypracování dvou úkolů (SMART a SWOT analýza pro VaV projekt) a příprava dvou návrhů projektů (projekt základního výzkumu a projekt na inovaci vzdělávací činnosti).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je povinná a kontrolovaná - tolerují se max. dvě omluvené absence za semestr. Zameškaná výuka může být kompenzována konzultacemi.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Návrh projektu a jeho význam.
2. Obsah a struktura projektu.
3. Jazyk a styl návrhu projektu.
4. Životní cyklus projektu.
5. Strategie a cíle projektu.
6. Logický rámec projektu.
7. Rozpočet a plánování výzkumu.
8. Druhy projektů a jejich podávání.
9. Projekt specifického výzkumu.
10. Projekt zaměřený na inovaci vzdělávací činnosti.
Literatura - základní:
1. PUNCH, Keith. Developing effective research proposals. 3rd edition. London: SAGE Publications, 2016. ISBN 978-1-4739-1637-1.
2. Ogden, T.E.-Goldberg, Israel, A.I. Research Proposals, Third Edition: A Guide to Success. 3rd edition. Academic Press, 2002, 368 p. ISBN-13: 978-0125247337
Literatura - doporučená:
1. Locke, L.F.-Spirduso, W.W.-Silverman, S.J. Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals. 5th edition. Sage Publications, Inc., 2007, 376 p. ISBN-13: 978-1412924238
2. Čmejrková, S.–Daneš, F.–Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.
3. Coley, S. M. and Scheinberg, C. A. Proposal Writing. Newbury Park, CA: Sage. 1990
4. Kelly, M. „Writing a research proposal", in C. Seale (ed.), Re¬searching Society and Culture. London: Sage, 111-122. 1998
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr