Základy teorie měření (FSI-9ZTM)

Akademický rok 2017/2018
Garant: Ing. František Vdoleček, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Studenti získají přehled ze základů teorie měření, chyb,nejistot a vlastností měřicí techniky a současné platné legislativy v oboru metrologie.
Výstupy studia a kompetence:
Přehled v aktuálních předpisech, schopnost analyzovat a korigovat chyby a nejistoty měření a volit měřicí techniky podle požadovaných vlastností.
Prerekvizity:
Znalosti z fyziky, matematiky a statistiky
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na základy metrologie a teorie měření v technické praxi a základní vlastnosti a metrologické charakteristiky měřicích přístrojů, na základní metrologické problémy, které uvádí do kontextu mezinárodního měřítka a harmonizace metrologických předpisů. Všímá si především národní a mezinárodní legislativy v oblasti metrologie a úlohy měření v technické praxi. Jsou probírány měřici metody, vlastnosti měřicích přístrojů v oblasti statických, dynamických, informačních a ostatních vlastností. Speciální pozornost je věnována problematice chyb a nejistot měření, jejich analýze a korekcím.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Ústní zkouška
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách není sledovaná; zameškanou výuku mohou nahradit individuální konzultace
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod, historie, metrologie, terminologie, soustavy jednotek
2. Mezinárodní struktura a spolupráce v metrologii, organizace metrologie v ČR
3. Platné předpisy; novinky v metrologii; měřicí metody
4. Přesnost, preciznost a pravdivost měření, chyby a jejich analýza a korekce
5. Analýza nejistot měření
6. Kalibrace, ověřování a návaznost měřicí techniky
7. Měřicí přístroje a jejich metrologické charakteristiky
8. Statické a spolehlivostní charakteristiky
9. Dynamické charakteristiky
10.Informační a ostatní vlastnosti
Literatura - základní:
1. Hofmann, D., Handbuch Messtechnik und Qualitatssicherung : Berlin : Verlag Technik 1986.
2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (Směrnice pro vyjadřování nejistoty při měření), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1995.
3.  Řada norem TNI 01 4109:2011 Nejistota měření
4. Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M., Meranie technických veličín : Bratislava : Vydavatelstvo STU v Bratislave 1999.
5. Team authors, The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook : Boca Raton: CRC Press LLC, 1999.
Literatura - doporučená:
1. Sládek, Z., Vdoleček, F., Technická měření : Brno : Nakladatelství VUT v Brně 1992.
2. Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M., Meranie technických veličín : Bratislava : Vydavatelstvo STU v Bratislave 1999.
3. Jenčík, J., Volf, J. Technická měření : Praha : Vydavatelství ČVUT v Praze 2000.
4. Daďo, S., Kreidl, M. Senzory a měřicí obvody : Praha : Vydavatelství ČVUT v Praze 1996.
5. Tůmová, O.; Metrologie a hodnocení procesů. :Praha: 2010, Ben - Technická literatura. 232s. ISBN 978-80-7300-249-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr