Tekutinové automatizační prostředky (FSI-VAT-K)

Akademický rok 2017/2018
Garant: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit se s tekutinovými dílčímy členy obvodů automatického řízení, s jejich principy, konstrukcí, funkcemi a s jejich propojováním.
Výstupy studia a kompetence:
Získání přehledu o možnostech výběru, návrhu a aplikačních možnostech jednotlivých prostředků. Absolvent bude schopen obsluhovat, seřizovat i projektovat obvody automatického řízení.
Prerekvizity:
Základní pojmy teorie regulace.
Obsah předmětu (anotace):
Postupně jsou probírány tekutinové prostředky automatického řízení, obsažené ve smyčce řízení, t.j. členy pro získání, zpracování, přenos a využití informace. Je uváděn princip, funkce, vlastnosti, parametry a konstrukční řešení. Další část obsahuje průmyslovou pneumatiku a hydrauliku. Jsou probírány základy pneumatického ovládání, elektropneumatiky a hydraulických obvodů ovládání, včetně základních úloh.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky na zápočet: Aktivní účast na laboratorních cvičeních, odměření zadaných laboratorních úloh, zpracování výsledků. Požadavky na zkoušku: Základem je písemná část, která osahuje dvě obsáhlejší otázky z přednesené látky a jednu otázku z laboratorního cvičení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Studen musí absolvovat všecna cvičení. Cvičení která nemůže absolvovat v řádné termínu je možno nahradit v termínu náhradním.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace  1 × 9 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  1 × 9 hod. povinná                  
    Řízené samostudium  1 × 34 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace 1. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu.
2. Pneumatický regulační obvod a jeho jednotlivé členy, statické
a dynamické vlastnosti pneumatických prvků.
3. Průtočné a slepé komory, systém tryska-klapka, pneumatické
ústřední členy.
4. Pneumatické pohony membránové, pístové, s korektorem a bez
korektoru.
5. Regulační ventily, rozdělení,vlastnosti, konstrukční řešení,
navrhování.
6. Pneumatické členy pro matematické a logické operace.
7. Pneumatické a elektropneumatické ovládání, zobrazování,
diagramy, symbolika, kreslení.
8. Elektropneumatické ovládání s programovatelným automatem.
9. Prvky hydraulických obvodů, převodníky, řídicí prvky, pomocné
prvky, speciální prvky, spojky a měniče.
10.Proporcionální řídicí prvky, servoventily, agregáty.
11.Základní hydraulické obvody, řízení rychlosti,rzchloposuv.
12.Elektrohydraulický servomotor, mezisystémové převodníky.
    Laboratorní cvičení 1. Pneumatický PI regulátor.
2. Regulační obvod regulace polohy.
3. E/P převodník.
4. P/E převodník.
5. Pístový pohon.
6. Membránový pohon s pákou.
7. Elektrický pohon MODACT.
8. Membránový pohon s táhlem.
9. Membránový pohon s odvalovací membránou.
10. Průtočné a slepé komory.
11. Simulační program PNEUSIM na PC.
12. Pneumatický panel NORGREN
    Řízené samostudium 1. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu.
2. Pneumatický regulační obvod a jeho jednotlivé členy, statické
a dynamické vlastnosti pneumatických prvků.
3. Průtočné a slepé komory, systém tryska-klapka, pneumatické
ústřední členy.
4. Pneumatické pohony membránové, pístové, s korektorem a bez
korektoru.
5. Regulační ventily, rozdělení,vlastnosti, konstrukční řešení,
navrhování.
6. Pneumatické členy pro matematické a logické operace.
7. Pneumatické a elektropneumatické ovládání, zobrazování,
diagramy, symbolika, kreslení.
8. Elektropneumatické ovládání s programovatelným automatem.
9. Prvky hydraulických obvodů, převodníky, řídicí prvky, pomocné
prvky, speciální prvky, spojky a měniče.
10.Proporcionální řídicí prvky, servoventily, agregáty.
11.Základní hydraulické obvody, řízení rychlosti,rzchloposuv.
12.Elektrohydraulický servomotor, mezisystémové převodníky.
Literatura - základní:
1. Balátě, J.: Technické prostředky automatického řízení, , 0
Literatura - doporučená:
1. Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy, , 0
2. FESTO Didactic: Pneumatické řídicí systémy, , 0
3. FESTO Didactic: Úvod do řízení programovatelným automatem, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3S-K kombinované studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zá,zk 5 Povinný 1 2 L