CAD (FSI-ICA)

Akademický rok 2018/2019
Garant: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Prohloubit znalosti studentů s prací s CAD systémy. Naučit je pracovat s CAD v oblasti stavebních výkresů. Zejména je kladen důraz na projektování v CAD pro oblast vzduchotechniky a vytápění. Dále získají znalosti z oblasti 3D modelování a vuizualizace.
Výstupy studia a kompetence:
Student se naučí rutině pracovat s programy AutoCAD, nástavbami pro vytápění a vzduchotechnika. Na druhé straně mu získané znalosti umožní zobecnit a pracovat i s jinými systémy pro CAD. Dále získají znalosti z oblasti 3D modelování a vizualizace.
Prerekvizity:
Základní znalost práce s PC pod operačním systémem MS Windows. Znalost práce s 2D CAD programem, preferovaným programem je AutoCAD.
Obsah předmětu (anotace):
V rámci přednášek se posluchači seznámí s hardwarem a softwarem, který je potřebný pro počítačové projektování a konstruování vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Ve cvičeních se naučí praktickému zacházení s těmito systémy při řešení konkrétních úkolů. Pro počítačové konstruování se využije programovací systém typu CAD s programovou nadstavbou pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Písemný test 10 otázek (maximum 20 bodů). Odevzdaný projekt vytápění v AutoCADu s výpočtovou zprávou (maximum bodů 80). Udělení zápočtu je podmíněno dosažením alespoň vice než 50 bodů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Během semestru jsou průběžně kontrolovány prace na projektu v AutoCADu. V 6. výukovém týdnu je provedena kontrola vypracovaných stavebních výkresů.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Hardware potřebný pro CAD, počítače PC, pracovní stanice, grafický
systém, monitory, vstupní zařízení, tiskárny, plotry, propjení počítačů
do sítě, hardlocky. Operační systémy vhodné pro CAD systémy.
Rozdělení CAD systémů, malé a velké CADy.
Spuštění AutoCADu, systém souřadnic, volby příkazů, příkazy z menu, co
jsou entity, nastavení mezí, ukončení AutoCADu.
Kresba a editování výkresu. Přehled základních příkazů.
Kótování v AutoCAD, odchylky a čtení stavařských výkresů.
Úvod do 3D, nutnost použití 3D při kontrole rozvodů. Pokročilé 3D
vlastnosti (booleovské operace). Rendering a animace 3D výkresů.
Rozsah a popis databáze prvků pro vytápění a vzduchotechniku.
Teorie k výpočtům vytápění a klimatizace použité v nástavbě CADKON-TZB.
Základy kreslení stavebních výkresů.
Základy kreslení vytápění.
Základy kreslení vzduchotechniky.
Práce s modulem vytápění.
Práce s modulem vzduchotechnika.
Spolupráce s jinými moduly nástavby CADKON, předávání informací mezi
stavebním inženýrem, rozvod vody, elektrické energie, sanitární technika.
    Cvičení s poč. podporou Seznámení spočítačovou učebnu, hardware, Windows 7, spuštění AutoCAD a nastavení nástavby CADKON. Pracovní plocha obrazovky. Stavový řádek. Praktické ověření základních příkazů. Práce s hladinami. Zadání zápočtového projektu. Ověření souřadnic při úpravě a překreslení zadání projeku. Kótování projektu, vykreslování na plotru, tisk na tiskárně. Úprava části řešeného projektu do 3D, vyzkoušení nových příkazů.Seznámení s nástavbou CADKON-K a CADKON-TZB, Procházení jednotlivých prvků nádstavby.Praktické ukázky výpočtů jednotlivých prvků.Práce na projektu, vkládání vytápěcích těles, rozvodů. Práce na projektu, vkládání dílů vzduchotechniky.Samostatná práce na zadaném projektu.Samostatná práce na zadaném projektu. Samostatná práce na zadaném projektu.
Literatura - základní:
1. Sedláčková M., Kratochvílová J.:Pozemní stavitelství. Kreslení stavebních konstrukcí a výkresů pozemních staveb. VUT Brno 1997
2. Toman J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Montanex, Praha 1999.
3. Bašta J.: Otopná tělesa, STP, Praha 2000
4. literatura firmy AB studio: Manuál CADKON-2D, CADKON-TZB
5. Omura G., Graham R.: Mastering AutoCAD 2012 and AutoCAD LT 2012 (Autodesk Official Training Guides). Sybex, 1 edition 2011.
6. literatura fy AutoDesk: Mánuály AutoCADu, , 0
Literatura - doporučená:
1. Špaček J., Spielmann M.: Názorný průvodce pro verze 2010 a 2011. Computer Press 2010.
2. Finkelstein E.:Kompletní průvodce uživatele pro verze 2009 a 2010. Computer Press 2010.
3. McDowall R.: Fundamentals of HVAC Systems. ASHRAE, Elsevier, USA 2006.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-TEP Technika prostředí P pro absolventy B-EPP kl 5 Povinný 2 1 L
M2I-P prezenční studium M-TEP Technika prostředí -- kl 5 Povinný 2 1 L