Programovatelné automaty (FSI-VPL)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cíle předmětu: Základním cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi, které programovatelné automaty (PLC) nabízejí, s charakteristikami jednotlivých druhů a umožnit jim detailnější zvládnutí vybraných typů. Studenti získají absolvováním předmětu základní zkušenosti s prací s programovatelnými automaty. Prakticky se seznámí s některými typy PLC a získají obecný přehled o dalších typech. Budou schopni zvolit pro konkrétní aplikaci vhodný typ automatu a vytvořit pro něj řídící program. Dalším cílem je seznámit studenty s podstatou a vlastnostmi regulátorů s nespojitým výstupem.
Výstupy studia a kompetence:
Získané dovednosti: Studenti získají absolvováním předmětu základní znalosti s prací s programovatelnými automaty. Prakticky se seznámí s některými typy PLC a získají obecný přehled o dalších typech. Budou schopni zvolit pro konkrétní aplikaci vhodný typ automatu a vytvořit pro něj řídící program. Dále student získá znalosti o použití regulátorů s nespojitým výstupem.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti základů automatického řízení a programování.
Obsah předmětu (anotace):
Kurs rozšiřuje látku z prostředků automatického řízení o regulátory s nespojitým a impulsním výstupem. Dále se kurz zabývá strukturou a parametry programovatelných automatů, jejich konfigurací a možnostmi jejich programování. Programovatelné automaty jsou totiž jedním z nejčastěji využívaných prvků v současné automatizační technice. Dá se konstatovat, že většina řídících systémů se dnes bez programovatelných automatů (PLC) neobejde.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky na zápočet: Aktivní účast na cvičeních. Požadavky na zkoušku: Základem je písemná část s odpověďmi na otázky. Včetně vypracování programu pro daný úkol.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Způsob nahrazování zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod
2. Logické řízení, realizace obvodů
3. Prvky logického řízení, Logické integrované obvody
4. Kombinační a sekvenční logické obvody
5. Programovatelné automaty všeobecně
6. Hardware programovatelných automatů
7. Software programovatelných automatů
8. Řízení velkých systémů, distribuované řízení
    Laboratoře a ateliéry 1. Logický modul LOGO! pro jednoduché logické řízení
2. Ukázky programovatelných automatů
3. Programovací prostředí pro řadu SIMATIC S7-200
4. Příklady řízení modelů technologie pomocí SIMATIC S7-200
Literatura - základní:
1. Hughes, T.A., Programmable Controllers (4. Edition), ISA, 2004
2. Firemní dokumentace Siemens k LOGO! (http://www.siemens.cz)
3. Firemní dokumentace Siemens k PLC Simatic S7-200 (http://www.siemens.cz)
4. Šmějkal, L., Martinásková, M.: PLC a automatizace - Základní pojmy, úvod do programování. Praha, BEN 1999.
5. Martinásková, M., Šmejkal, L.: Řízení programovatelnými automaty. Skripta ČVUT, Praha 1998
Literatura - doporučená:
1. Hughes, T.A., Programmable Controllers (4. Edition), ISA, 2004
2. Firemní dokumentace Siemens k LOGO! (http://www.siemens.cz)
3. Firemní dokumentace Siemens k PLC Simatic S7-200 (http://www.siemens.cz)
4. Šmějkal, L., Martinásková, M.: PLC a automatizace - Základní pojmy, úvod do programování. Praha, BEN 1999.
5. Martinásková, M., Šmejkal, L.: Řízení programovatelnými automaty. Skripta ČVUT, Praha 1998
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zá,zk 5 Povinný 1 3 Z