Seminář aplikované termomechaniky (FSI-0AT)

Akademický rok 2018/2019
Garant: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Usnadnit studentům zkoušku z předmětu termomechanika a zpracování bakalářských prací. Získat praktický pohled na problematiku termomechaniky.
Výstupy studia a kompetence:
Schopnost provádět technické výpočty v oblasti termodynamiky a přenosu tepla. Výpočet tepelných strojů a chladicích zařízení. Tepelné bilance materiálových i strojních soustav a zařízení. Výpočet nebo modelování přenosu tepla v strojních soustavách, v plynech, parách, ve stavbách, při technologických procesech.
Prerekvizity:
Fyzika
Obsah předmětu (anotace):
Aplikace látky z předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty sdílení tepla, výpočty výměníků.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Účast na cvičení, zpracování zadaných příkladů a odpovědi na kontrolní otázky
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Samostatné zpracování příkladů a odpovědi na otázky.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1. Základní termodynamické veličiny. Problematika měření těchto veličin. Dynamický a statický tlak.
2. Základní děje s ideálními plyny. Výpočet kompresoru.
3-4. Oběhy spalovacích motorů. Termická účinnost. Výpočet oběhu benzínového a naftového motru.
5. Alternativní paliva. Vodík.
6. Tepelná čerpadla, chladící zařízení. Topný a chladicí faktor. Efektivnost provozu.
7. Vodní pára, pracovní oběh tepelné elektrárny na uhlí, plyn. Jaderná elektrárna.
8. Vlhký vzduch a jeho vlivy.
9. Proudění plynů.
10. Základy přenosu tepla.
11. Termovize a její využití pro úulohy přenosu tepla
12. Využití solární energie.
13. Zápočtový seminář
Literatura - základní:
1. Pavelek, M. a kol.: Termomechanika. FSI VUT v Brně, 2011.
2. Çengel Y., Boles M.A.: Thermodynamics: An Engineering Approach, 7th ed.,2010, McGraw-Hill Science/Engineering/Math.
3. Incropera F.P., DeWitt D.P., Bergman T.L., Lavine A.S.: Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Wiley, 7th 2011.
4. Shapiro H.N., Moran, M.J.: Principles of Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons; 7th 2011.
Literatura - doporučená:
1. Nožička, J., Adamec, J., Várádiová, B.: Termomechanika. Sbírka příkladů. ČVUT, Praha 1999
2. Çengel Y., Boles M.A.: Thermodynamics: An Engineering Approach, Solution manual. 7th ed.,2010, McGraw-Hill Science/Engineering/Math.
3. Çengel Y., Boles M.A.: Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 4th ed.,2011, McGraw-Hill Science/Engineering/Math.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 3 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Základy strojního inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 3 Z