Programovatelné automaty (FSI-VPL-K)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cíle předmětu: Základním cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi, které programovatelné automaty (PLC) nabízejí, s charakteristikami jednotlivých druhů a umožnit jim detailnější zvládnutí vybraných typů. Studenti získají absolvováním předmětu základní zkušenosti s prací s programovatelnými automaty. Prakticky se seznámí s některými typy PLC a získají obecný přehled o dalších typech. Budou schopni zvolit pro konkrétní aplikaci vhodný typ automatu a vytvořit pro něj řídící program. Dalším cílem je seznámit studenty s podstatou a vlastnostmi regulátorů s nespojitým výstupem.
Výstupy studia a kompetence:
Získané dovednosti: Studenti získají absolvováním předmětu základní znalosti s prací s programovatelnými automaty. Prakticky se seznámí s některými typy PLC a získají obecný přehled o dalších typech. Budou schopni zvolit pro konkrétní aplikaci vhodný typ automatu a vytvořit pro něj řídící program. Dále student získá znalosti o použití regulátorů s nespojitým výstupem.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti základů automatického řízení a programování.
Obsah předmětu (anotace):
Kurs rozšiřuje látku z prostředků automatického řízení o regulátory s nespojitým a impulsním výstupem. Dále se kurz zabývá strukturou a parametry programovatelných automatů, jejich konfigurací a možnostmi jejich programování. Programovatelné automaty jsou totiž jedním z nejčastěji využívaných prvků v současné automatizační technice. Dá se konstatovat, že většina řídících systémů se dnes bez programovatelných automatů (PLC) neobejde.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky na zápočet: Aktivní účast na cvičeních. Požadavky na zkoušku: Základem je písemná část s odpověďmi na otázky. Včetně vypracování programu pro daný úkol.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Způsob nahrazování zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace  1 × 9 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  1 × 9 hod. povinná                  
    Řízené samostudium  1 × 34 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace 1. Úvod
2. Logické řízení, realizace obvodů
3. Prvky logického řízení, Logické integrované obvody
4. Kombinační a sekvenční logické obvody
5. Programovatelné automaty všeobecně
6. Hardware programovatelných automatů
7. Software programovatelných automatů
8. Řízení velkých systémů, distribuované řízení
    Laboratorní cvičení 1. Logický modul LOGO! pro jednoduché logické řízení
2. Ukázky programovatelných automatů
3. Programovací prostředí pro řadu SIMATIC S7-200
4. Příklady řízení modelů technologie pomocí SIMATIC S7-200
    Řízené samostudium 1. Úvod
2. Logické řízení, realizace obvodů
3. Prvky logického řízení, Logické integrované obvody
4. Kombinační a sekvenční logické obvody
5. Programovatelné automaty všeobecně
6. Hardware programovatelných automatů
7. Software programovatelných automatů
8. Řízení velkých systémů, distribuované řízení
Literatura - základní:
1. Němec, Z.: Regulátory a programovatelné automaty. Soubor přednášek.
2. Šmějkal, L., Martinásková, M.: PLC a automatizace - Základní pojmy, úvod do programování. Praha, BEN 1999.
3. Firemní dokumentace Siemens k PLC Simatic S5 a S7 (http://www.siemens.cz)
Literatura - doporučená:
1. Švarc, Lacko, Němec: Automatizace , , 0
2. Němec, Z.: Logické řízení a programovatelné automaty, , 0
3. Němec, Z.: Simatic S5 (kurs), , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3S-K kombinované studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zá,zk 5 Povinný 1 3 Z