Základy konstruování (FSI-1K)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Základy konstruování je seznámit studenty s náležitostmi výkresu součásti tak, aby byli schopni je aplikovat. Důraz je kladen na zajištění funkce a zaměnitelnosti. Úkolem předmětu je, aby studenti pochopili, že tvorba výkresu součásti je syntézou jeho náležitostí a tvorba technické dokumentace je a zůstane základním dorozumívacím prostředkem strojního inženýra.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět Základy konstruování umožňuje studentům získat znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volbě materiálu, polotovarech a normalizovaných prvcích strojních součástí. Student se naučí uvedené znalosti aplikovat s přihlédnutím k funkci a zaměnitelnosti na výkresech součástí, vyrobených z tvářených polotovarů.
Prerekvizity:
Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.
Obsah předmětu (anotace):
Čtení a tvorba konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti materiálu a polotovaru. Přehled a volba normalizovaných funkčních a technologických prvků. Vybrané strojní součásti a montážní jednotky z hlediska funkce a výkresové dokumentace.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: účast ve cvičeních, vypracování grafických prací (programů), testů a pracovních úloh. Za grafické práce (programy) a testy musí student získat minimálně 2 body (ze 30 možných). Student musí splnit všechny čtyři podmínky. Zkoušku tvoří počítačový test s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Získat lze max. 70 bodů. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení cvičení(max. 30 bodů) a zkoušky (max. 70 bodů). Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Zobrazování v pohledech.
2. Zobrazování v řezech a průřezech. Kótování.
3. Tolerance délkových rozměrů - základní pojmy.
4. Tolerance délkových rozměrů - volba a zapisování.
5. Struktura povrchu - základní pojmy a předepisování.
6. Geometrické tolerance - rozdělení a základní pojmy.
7. Geometrické tolerance - základny. Kótování roztečí děr na přímkách.
8. Kótování roztečí děr na kružnicích. ákladní pravidlo tolerování a závislé tolerance.
9. Kótování funkční a technologické.
10. Závity.
11. Technické materiály.
12. Strojní součásti - přehled, spoje a ložiska.
13. Strojní součásti - převody a ozubená soukolí.
    Cvičení s poč. podporou 1. Náležitosti výkresu součásti.
2. Zobrazování v pohledech. Zadání 1. programu (P1) a pracovních úloh (PÚ).
3. Zobrazování v řezech.
4. Průběžná kontrola 1. Zadání programu 2 (P2).
5. Tolerance délkových rozměrů. Odevzdání P1.
6. Vybrané funkční a technologické prvky součástí.
7. Zadání programu 3 (P3). Geometrické tolerance - volba hodnot, relativní geometrická přesnost.
8. Odevzdání P2. Kótování roztečí děr.
9. Průběžná kontrola 2. Normalizace kovových materiálů - přehled.
10. Geometrické tolerance.
11. Odevzdání P3. Kótování funkční a technologické.
12. Průběžná kontrola 3. Kontrola PÚ.
13. Kontrola úplnosti programů a PÚ. Zápočet.
Literatura - základní:
1. Platné normy ISO, EN, ČSN
2. SVOBODA, Pavel, BRANDEJS, Jan a DVOŘÁČEK, Jiří. Základy konstruování. Vyd. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, 230 s. ISBN 978-80- 7204-921-9.
3. SVOBODA, Pavel a BRANDEJS, Jan. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 5. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, 234 s. ISBN 978-80- 7204-838-0.
Literatura - doporučená:
4. GIESECKE, Frederick E et al. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, 2012, 1 sv. ISBN 978-0-13-509049-7.
5. JENSEN, Cecil Howard, Jay D HELSEL a Dennis R SHORT. Engineering drawing & design. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008, 1 v. ISBN 978-0-07-352151-0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinně volitelný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-VSY Výrobní technika -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z