Konstruování a CAD (FSI-4KC)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Konstruování a CAD je syntéza a praktická aplikace dílčích vědomostí získaných v předchozích konstrukčních předmětech. Studenti zpracovávají v týmech po etapách ucelený konstrukční úkol s možností plného využití výpočetní techniky. Jednotlivé týmy prezentují výsledky svého řešení ostatním studentům.
Výstupy studia a kompetence:
Student se učí tvůrčímu myšlení. Naučí se řešit konstrukční úkol v týmu s možností uplatnění vlastního originálního řešení problému.
Prerekvizity:
Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek. Znalost dostupného CAD systému.
Obsah předmětu (anotace):
Základy metodiky konstruování v aplikaci na montážní jednotku, tj.: zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhová sestava, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technická zpráva. Vše s možností využití počítačové grafiky, textového a tabulkového editoru. Jsou preferována problémově orientovaná zadání a týmové řešení.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Každý tým musí prezentovat dílčí výsledky práce a odevzdat požadovanou výkresovou dokumentaci včetně technické zprávy. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1. Základy metodiky konstruování, algoritmus řešení konstrukčního úkolu. Zadání konstrukčního úkolu.
2. Zadání konstrukčního úkolu - dokončení, rozdělení na etapy, termíny, sběr informací, předběžný výpočet.
3. Předběžné výpočty, návrhový výkres. Konzultace.
4. Návrhový výkres. Konzultace.
5. Kontrolní výpočty, návrhový výkres. Konzultace.
6. Návrhový výkres. Hodnocení.
7. Výkresy součástí I - hodnocení. Konzultace.
8. Výkresy součástí. Hodnocení.
9. Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva.
10. Výkresy součástí II - hodnocení. Výkres sestavení, seznam položek. Technická zpráva. Konzultace.
11. Výkres sestavení, seznam položek. Hodnocení. Technická zpráva. Konzultace.
12. Technická zpráva. Hodnocení.
13. Odevzdání, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu. Klasifikovaný zápočet.
Literatura - doporučená:
1. SVOBODA, Pavel, BRANDEJS, Jan a DVOŘÁČEK, Jiří. Základy konstruování. Vyd. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, 230 s. ISBN 978-80-7204-921-9.
2. SVOBODA, Pavel a BRANDEJS, Jan. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 5. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, 234 s. ISBN 978-80- 7204-838-0.
3. JENSEN, Cecil Howard, Jay D HELSEL a Dennis R SHORT. Engineering drawing & design. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008, 1 v. ISBN 978-0-07-352151-0.
4. FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 2 Povinný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-STI Základy strojního inženýrství -- kl 2 Povinný 1 2 L