Ateliér - bakalářský projekt (FSI-6AP)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je navrhnout koncepčním způsobem designérský projekt nižšího až středního rozsahu, který bude reflektovat zkušenosti získané během dosavadního studia průmyslového designu. Předpokládá se co nejhlubší seznámení se s danou problematikou, správné stanovení vzájemných vazeb: člověk – stroj – prostředí. Cílem je také prověřit úroveň doposud získaných znalostí a dovedností z hlediska digitálního zpracování návrhu.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti prokáží schopnost komplexního zpracování designérského návrhu střední obtížnosti a jeho prezentace.
Prerekvizity:
Kompletní rozsah předchozího studia. Práce na bakalářském projektu je podmíněna návazností předmětů – nutné absolvování "Ateliérů – produktový design I-II".

Vazby k jiným předmětům:
povinná korekvizita: Informační výchova - informační gramotnost [0IV]

Obsah předmětu (anotace):
Podle zadání bakalářské práce studenti zpracovávají komplexní designérský projekt střední obtížnosti včetně výkresové dokumentace, vizualizace, trojrozměrného modelu a průvodní zprávy v návazností na „Ateliér – seminář k bakalářské práci“. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Metody vyučování:
Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: Povinná prezence v ateliéru v rozvrhovaných hodinách, konzultace s vedoucím práce podle individuálních termínů. Hodnotí se přístup k danému úkolu, úplnost a kvalita zpracování jednotlivých etap práce: (skici, variantní návrhy, pracovní modely, vizualizace, formátové studie výkresů apod.), odevzdání zadaných výstupů ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast v ateliérové výuce je kontrolovaná. Student je povinen být přítomen v rozvrhem stanovené době ve školním ateliéru, pracovat na úkolech a vyčkat konzultace, pokud vyučující nezvolí individuálně jiný postup. Student musí pedagogovi předem sdělit, kde bude v době výuky pracovat (ateliér, dílny, modelárna) – pokud tomu tak není, jde o absenci. Jako omluva nepřítomnosti se uznávají pouze důvody obdobné důvodům podle zákoníku práce, např. nemoc. Neomluvená absence může být příčinou nepřijetí projektu. Při nepřítomnosti větší než 50% nemusí být i u omluvené absence práce (bez konzultací) přijaty; průběh práce vyžaduje vždy konzultace ve výuce, proto náhradní zadání není možné.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení bak.prací  13 × 6 hod. povinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení bak.prací 1. Upřesnění zadání (návrh designu průmyslového výrobku,
ergonomická studie, obalový design, informační design ap.),
2. Analýza, ověření podkladů, informací
3. Přípravné kresby, skici a varianty – 1. etapa
4. Práce na návrzích řešení; výběr (konzultace)
5. Dopracování navržených kresebných studií, event. ověřovací
prac. model
6. Vypracování kresebných podkladů v měřítku
7. Konec 1. etapy (konzultace)
8. Vizualizace, zpracování návrhů do výsledných posterů, – 2.
etapa; Vizualizace, příprava trojrozměrného designérského modelu
9. Vizualizace, dokončení výkresové dokumentace v měřítku,
zahrnutí do textové části projektu (průvodní zprávy) – konec 2.
etapy
10. Vypracování 3D modelu – designérská maketa – 3. etapa
11. 3D model
12. 3D model
13. Odevzdání kompletního bakalářského projektu
    Laboratoře a ateliéry 1. Upřesnění zadání (návrh designu průmyslového výrobku,
ergonomická studie, obalový design, informační design ap.),
2. Analýza, ověření podkladů, informací
3. Přípravné kresby, skici a varianty – 1. etapa
4. Práce na návrzích řešení; výběr (konzultace)
5. Dopracování navržených kresebných studií, event. ověřovací
prac. model
6. Vypracování kresebných podkladů v měřítku
7. Konec 1. etapy (konzultace)
8. Vizualizace, zpracování návrhů do výsledných posterů, – 2.
etapa; Vizualizace, příprava trojrozměrného designérského modelu
9. Vizualizace, dokončení výkresové dokumentace v měřítku,
zahrnutí do textové části projektu (průvodní zprávy) – konec 2.
etapy
10. Vypracování 3D modelu – designérská maketa – 3. etapa
11. 3D model
12. 3D model
13. Odevzdání kompletního bakalářského projektu
Literatura - základní:
1. DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120.
2. KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. c2012. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials. ISBN 978-80-260-0538-4.
3. PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.
Literatura - doporučená:
1. Odborná literatura individuálně zadaná podle tematu bakalářské práce - doporučená vedoucím práce/ Professional literature individually selected according to a Bachelor´s project task - recommended by a teacher
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 9 Povinný 1 3 L