Konstruování strojů a strojních součástí (FSI-CKP)

Akademický rok 2018/2019
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem kursu je naučit studenty konstruovat strojní součásti, převody a mechanismy.
Výstupy studia a kompetence:
Osvojení metod konstruování a výpočetní kontroly navržených strojních součástí, převodů a mechanismů, jejich dimenzování a stanovení spolehlivosti pro zadanou dobu technického života.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti základů konstruování, mechaniky těles a materiálových věd, které student získal v předcházejícím studiu na FSI.
Obsah předmětu (anotace):
Konstrukční řešení strojních součástí, převodů a mechanismů pro zajištění spolehlivé funkce a dobrých provozních parametrů. Výpočty ověřující funkčnost z hlediska mezních stavů.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Závěrečný písemný test obsahuje 10 teoretických otázek za 5 bodů a 5 praktických početních příkladů za 10 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 50 a maximální počet bodů je 100. Výsledný počet bodů odpovídá známce podle stupnice ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná - tolerují se max. 2 absence. Jednotlivé přednášky jsou vystavěny na učebnici Konstruování strojních součástí. V průběhu přednášek vyučující odkazuje na konkrétní strany učebnice, které se vztahují k probírané látce. Uvedená učebnice je základním studijním materiálem pro přípravu na závěrečný test. V elektronickém systému Moodle budou dostupné zmenšené náhledy prezentací z přednášek.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod do konstruování. Porušování způsobené statickým zatěžováním.
2. Únavové porušování způsobené proměnným zatěžováním.
3. Osy a hřídele. Spoje hřídele s nábojem.
4. Kontakt těles. Tření, mazání, opotřebení.
5. Šroubové a nýtové spoje.
6. Svarové a lepené spoje.
7. Mechanické pružiny.
8. Valivá a kluzná ložiska.
9. Úvod do převodů. Čelní ozubená, kuželová a šneková soukolí.
10. Řemenové, řetězové a lanové převody.
11. Hřídelové spojky a brzdy. Setrvačníky.
12. Mechanismy a pohony.
13. Shrnutí probírané látky.
    Cvičení s poč. podporou 1.-13. Ve cvičeních budou na konkrétních příkladech procvičena jednotlivá odpřednášená témata.
Literatura - základní:
1. Shigley, J. E.; Mischke, Ch. R.; Budynas, R. G. Konstruování strojních součástí. Vyd. 1. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2010. 1300 s. ISBN 978-80-214-2629-0
Literatura - doporučená:
2. Budynas, R.G., Nisbett, J.K.: Shigley's Mechanical Engineering Design. New York, The McGraw-Hill Companies, 8th edition, 2006, ISBN-13: 978-0073312606
3. Norton, R.L.: Machine Design: An Integrated Approach (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-13: 978-0131481909
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- kl 5 Povinně volitelný 1 3 Z
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- kl 4 Povinný 1 3 Z
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 5 Povinný 1 3 Z
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- kl 4 Povinný 1 3 Z