Ateliér - průmyslový design I (FSI-YA5)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je při řešení designu jednoduchých výrobků seznámit posluchače se základními atributy tvorby průmyslového návrhu a podpořit vznik potřebných návyků, myšlenkových postupů a získání základních dovedností. Cílem je také zdůraznit nutnost respektování technických, provozních a technologických aspektů designérské tvorby.
Výstupy studia a kompetence:
Základní předpoklady pro tvorbu návrhu designu jednoduchého výrobku s ohledem na ergonomické souvislosti, funkční aspekty a definici vybrané cílové skupiny.
Prerekvizity:
Student musí zvládat základy kresby a modelování, nutné pro prezentaci designérských návrhů. Dále je nutno zvládat a pochopit základy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů.
Obsah předmětu (anotace):
Podstatou předmětu je vštípit studentům základní postupy a návyky nezbytné pro práci na konkrétním designérském projektu. Studentům jsou v průběhu semestru zadávány konkrétní úkoly na návrh designu určitého typu výrobku s jednoduchou funkcí. Vhodným tématem je například design ručního nářadí jako je ruční pilka na dřevo či kov, elektrická vrtačka nebo zámečnický svěrák. Vlastní designérský návrh je dokumentován kresebnými studiemi, výkresovou dokumentací, perspektivními pohledy a trojrozměrným modelem definitivního řešení. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Metody vyučování:
Tvůrčí práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), zpracování klauzurních prací, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a klauzurních prací. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  13 × 9 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Zadání úkolu - návrhu designu průmyslového výrobku
2. Analýza problému, získání podkladů a informací
3. Návrhové skici, první korekce, (klauzurní práce)
4. Další návrhy a skici, modelové skici
5. Schválení definitivní verze, výroba modelu
6. Výroba modelu, zadání 2. úkolu
7. Výroba modelu, doplňující korekce, analýza 2. úkolu
8. Obhajoba 1. úkolu, 2.úkol - návrhy a skici
9. Návrhy a skici k 2.úkolu, modelové skici, (kl. práce)
10. Schválení konečné varianty
11. Výroba modelu, doplňující korekce
12. Dokončení 2.úkolu a odevzdání
13. Obhajoba 2.úkolu (ateliérové práce)
Literatura - základní:
1. DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120.
2. NORMAN, Donald A. Emotional design: why we love (or hate) everyday things. New York: Basic Books, 2005. ISBN 0-465-05136-7.
3. PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.
Literatura - doporučená:
1. MALANIUK, Bohdan. Design v architektuře a stavebnictví: z dějin průmyslového designu. Praha: ČVUT, 1991.
2. Design trend: evropská revue soudobého designu. Brno: Design centrum České republiky, 2007. ISSN 1210-1591.
3. FIELL, Charlotte a Peter FIELL. Industrial design. Praha: Slovart, c2003. ISBN 3-8228-2426-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 10 Povinný 1 2 L