Ateliér - průmyslový design II (FSI-YA6)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je dále rozvinout schopnosti posluchačů vyřešit design výrobku s jednoduchou funkcí, prohloubit znalosti základních atributů tvorby designérského návrhu průmyslového produktu a podpořit osvojení nezbytných návyků, myšlenkových postupů a rozvoj základních dovedností, včetně schopnosti pracovat s digitálními technologiemi. Cílem je také vštípit a dále rozvinout u posluchačů respekt k technickým, provozním a technologickým aspektům návrhářské činnosti.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají zkušenosti se zpracováním návrhu jednoduchého výrobku, a to na základě provedené analýzy a vstupních podkladů. Posluchači si zároveň osvojí prezentovat výsledky práce prostřednictvím digitálních technologií.
Prerekvizity:
Účast ve výuce je podmíněna splněním podmínky návaznosti předmětů - absolvování Ateliéru - průmyslový design I. Student musí zvládat základy kresby a modelování, nutné pro prezentaci designérských návrhů. Dále je nutno zvládat a pochopit základy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. U návrhů je potřebné osvojení designérských řešení jednodušších průmyslových výrobků. Pro absolvování předmětu je žádoucí mít osvojenou práci s programy Adobe Illustator, Photoshop a Rhinoceros 3D.
Obsah předmětu (anotace):
Náplní předmětu je dále rozvinout schopnosti posluchačů pro tvůrčí návrhářskou činnost. Studenti řeší v průběhu semestru konkrétní úkoly zaměřené na návrh designu funkčně složitějšího výrobku s podkladovým materiálem z praxe (konkrétní podnik) a konzultačními možnostmi. Příklady řešených témat: přenosný kompresor, přístrojová technika, průmyslový vysavač, hydraulické nůžky. Vytvořený designérský projekt je prezentován koncepčními skicami, základními a perspektivními pohledy a fyzickým modelem včetně barevného řešení. Předpokládá se, že při zpracování projektu studenti využijí již získané zkušenosti s programy balíčku Adobe a Rhinoceros 3D. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Metody vyučování:
Tvůrčí práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), zpracování klauzurních prací, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a klauzurních prací. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  13 × 7 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Zadání úkolu - návrhu designu průmyslového výrobku
2. Analýza problému, získání podkladů a informací
3. Návrhové skici, první korekce, (klauzurní práce)
4. Další návrhy a skici, modelové skici
5. Schválení definitivní verze, výroba modelu
6. Výroba modelu, zadání 2. úkolu
7. Výroba modelu, doplňující korekce, analýza 2. úkolu
8. Obhajoba 1. úkolu, 2.úkol - návrhy a skici
9. Návrhy a skici k 2.úkolu,modelové skici, (klauzurní práce)
10. Schválení konečné varianty
11. Výroba modelu, doplňující korekce
12. Dokončení 2.úkolu a odevzdání
13. Obhajoba 2.úkolu (ateliérové práce); Během semestru jsou
zadány 2-3 jednodenní ( klauzurní) úkoly na samostatné téma
Literatura - základní:
1. REYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120.
2. FIELL, Charlotte a Peter FIELL (eds.). Designing the 21st century: design des 21. Jahrhunderts Le design du 21 siécle. Köln: Taschen, c2001. ISBN 3-8228-5883-8.
3. PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.
Literatura - doporučená:
1. MALANIUK, Bohdan. Design v architektuře a stavebnictví: z dějin průmyslového designu. Praha: ČVUT, 1991.
2. Design trend: evropská revue soudobého designu. Brno: Design centrum České republiky, 2007. ISSN 1210-1591.
3. FIELL, Charlotte a Peter FIELL. Industrial design. Praha: Slovart, c2003. ISBN 3-8228-2426-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 7 Povinný 1 3 Z