Typologie designu (FSI-YDT)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je pochopit zásady geometrie objektu, tvarosloví i vazeb formy a obsahu platné v designérské tvorbě a tím vytvoření předpokladů pro tvůrčí ateliérovou práci ve vyšších ročnících. Důraz je kladen na umění obhajoby výsledků řešení, závěrečnou prezentaci za pomoci nových počítačových technologií.
Výstupy studia a kompetence:
Pokročilá orientace v průmyslovém designu, typologii a informační grafice.
Prerekvizity:
Předmět navazuje na předmět Základy designu. Proto se předpokládá základní orientace studenta v teorii designu, stejně jako porozumění základním zásadám designérské tvorby. Dále se předpokládá základní úroveň kresebného a grafického vyjadřování, což je vstupním předpokladem pro úspěšné zvládnutí náročnějších grafických a již i trojrozměrných úkolů.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenty se základními principy a podstatou designérské tvorby vycházející z poznání obecných zásad v designu. Na závěr semestru mají být studenti schopni v základních rysech pochopit, jakým způsobem pohlížet na produkty lidské činnosti a jak praktikovat postup navrhování, ručně i za pomocí nových počítačových technologií. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií,reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: Zápočet je podmíněn účastí ve výuce, odevzdáním požadovaného počtu prací (výkresů) v termínu a dostatečné kvalitě a zvládnutím písemného testu. Test prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje a teorie průmyslového designu (tvar, kompozice ad.) v probraném rozsahu. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh, a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS: KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod do předmětu, základní otázky designérské tvorby;
2. Základy informační grafiky. Informační grafika v praxi;
3. Perspektivní zobrazování I.;
4. Perspektivní zobrazování II.;
5. Problematika vnímání tvaru;
6. Geometrické formy I.;
7. Geometrické formy II.;
8. Kompoziční prvky;
9. Kompoziční skladba I.;
10. Kompoziční skladba II.;
11. Tvarosloví v designu;
12. Analýza tvorby současných českých designérů;
13. Metodika designérského návrhu.
    Laboratoře a ateliéry 1. Obecný úvod do cvičení;
2. Základy Informační grafiky I- jednotný vizuální styl, analýza, skici;
3. Základy Informační grafiky II- jednotný vizuální styl, varianty;
4. Základy Informační grafiky III- jednotný vizuální styl- vizualizace;
5. Informační grafika I- výtvarný graf- analýza;
6. Informační grafika II- výtvarný graf- skici;
7. Informační grafika III- výtvarný graf- varianty;
8. Informační grafika IV- výtvarný graf- vizualizace;
9. Papírový objekt I- analýza;
10. Papírový objekt II- práce s papírem;
11. Papírový objekt III- varianty;
12. Papírový objekt IV- definitivní zpracování;
13. Hodnocení prací, závěr předmětu.
Literatura - základní:
1. Wong, W.: Principes of form and design, John Wiley & Sons, Canada, 1993
2. Harris, R. L.: Information graphics. - New York : Oxford University Press, 1999
3. Antal, J. a kol.: Abstrakcia a kreslenie architektonického priestoru, Bratislava, 1983
4. Procházka, P.: Principy navrhování, VUT v Brně, 1992
5. Denk, Z.: Průmyslový design, VUT v Brně
6. Šuch D.; Haščák, A: Výtvarná kompozícia, FU TU, Košice, 2007
6. Šuch D.; Haščák, A: Výtvarná kompozícia, FU TU, Košice, 2007
Literatura - doporučená:
1. Wong, W.: Principes of form and design, John Wiley and Sons, Canada 1993
2. Denk, Z.: Průmyslový design, VUT Brno
3. Crhák F., Kostka Z.: Výtvarná geometrie. - Praha: SPN, 1977.
4. Pauly, J.: Z dějin průmyslového designu IV, Národní technické muzeum, Praha, 2000
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 3 Povinný 1 2 Z