Základy kresby (FSI-YKA)

Akademický rok 2018/2019
Garant: Ing. Dana Rubínová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Úkolem předmětu je seznámit studenty s kresbou, jakožto základním způsobem vizuálního záznamu. Praktická cvičení akcentují vztah papíru, nástroje, formátu a základních výrazových prostředků v kresbě. Pozornost je věnována základům perspektivního zobrazení včetně respektování jeho zásad v kresbě.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje studentům získat základní znalosti techniky kresby. Cvičení kresby geometrických těles je východiskem pro jeho technicko-řemeslné zvládnutí a nabytí důležitých předpokladů pro kresbu ve vyšších ročnících dle modelu.
Prerekvizity:
Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy nevýtvarného zaměření. Důležitý je zájem studenta o zvolený předmět, významně související s potenciálem rozvoje ve zvoleném oboru. Předmět je určen studentům, kteří hodlají skládat talentové zkoušky na obor Průmyslový design.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět vede studenty k základním teoretickým a praktickým znalostem, nutným ke zvládnutí kresby. Je zaměřen na kresbu skladeb geometrických těles, dle modelu. Předmět je určen studentům, kteří hodlají skládat talentové zkoušky na obor Průmyslový design. Jeho absolvování je nutnou podmínkou pro pokračování v předmětu 2. ročníku "Kresba geometrických objektů". Na závěr zimního semestru se uskutečňuje výběr studentů na obor 'Průmyslový design ve strojírenství' (včetně talentové zkoušky).
Metody vyučování:
Tvůrčí práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Ke kvalitě výstupu a účasti na cvičení se přihlíží při hodnocení talentové zkoušky na obor průmyslový design ve strojírenství.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení. Absolvování předmětu (zápočet) je jednou z podmínek pro přijetí na obor Průmyslový design ve strojírenství.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Vztah papíru a nástroje k tvůrčímu procesu a výsledné kresbě, práce s tužkou, bod, linie, kruh, elipsa, křivka a jejich kombinace;
2. Linie- vertikály, horizontály, diagonály a jejich kombinace;
3. Kruh, elipsa a jejich kombinace;
4. Kresba kompozice 1, složené ze základních geometrických těles, dle modelu, zásady pro její stavbu;
5. Kresba kompozice 2, složené z krychlí a kvádrů, lineární pozice, lineární kresba, dle modelu;
6. Kresba kompozice 3, krychle a kvádry, 2 úběžníky, bez stínování, dle modelu;
7. Kresba kompozice 4, nerotační objekty, pravoúhlá pozice, dle modelu;
8. Kresba kompozice 5, složené ze základních geometrických těles nerotačního charakteru, složitější pozice; lineární kresba, dle modelu;
9. Kresba kompozice 6, složené z geometrických těles rotačního charakteru, lineární kresba, dle modelu;
10. Kresba kompozice 7, složené ze všech typů základních geometrických těles, lineární pozice, stínovaná kresba, dle modelu;
11. Kresba kompozice 8, složené ze všech typů základních geometrických těles, nelineární pozice, stínovaná kresba, dle modelu;
12. Kresba kompozice 9, složené ze složitějších geometrických těles, stínovaná kresba, dle modelu;
13. Kresba kompozice 10, složené z geometrických těles s drapérií, dle modelu, hodnocení semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.
Literatura - základní:
1. Ballestar, V.; Vigué, J.: Skici- kompletní průvodce skicováním, Rebo, Barcelona, 2005
2. Ševčík, J.; Morganová, P.; Dušková, D.: České umění 1938-1989, Academia, Praha, 2001
3. Reyna, R.: How to draw what you see, Watson- Guptill publications, New York, 1996
Literatura - doporučená:
1. Reyna, R.: How to draw what you see, Watson- Guptill publications, New York, 1996
2. Teissig K.: Techniky kresby, Artia, Praha, 1986
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Povinný 1 1 Z
B3S-P prezenční studium B-STI Základy strojního inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 Z