Kresba geometrických objektů (FSI-YKG)

Akademický rok 2018/2019
Garant: Ing. Dana Rubínová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Úkolem předmětu je prohlubovat znalost kresby. Praktická cvičení akcentují budování objemu v ploše, s důrazem na proporce těles. Předmět vede k procvičování perspektivně správného zobrazení jednoduchých prvků různých tvarů a postavení včetně jejich stínování.
Výstupy studia a kompetence:
Získání pokročilejších dovedností techniky kresby cvičením na objektech tvarově odpovídajících základním geometrickým tělesům. Znalost zásad perspektivního zobrazení, správného zachycení proporcí a jednoduššího stínování.
Prerekvizity:
Předpokládají se elementární znalosti perspektivy (perspektiva průčelní a nárožní, nadhled, podhled) a zkušenosti s kresbou základních geometrických těles, v perspektivním pohledu dle modelu.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na kresbu zátiší, složeného ze základních geometrických objektů, s jednotným povrchem, v perspektivním pohledu dle modelu. Geometrické objekty tvoří kostru většiny zobrazovaných celků a jejich správné zachycení je nezbytné pro zvládnutí proporčně i perspektivně správné kresby. Kurz je průpravou k ateliérovým předmětům průmyslového designu.
Metody vyučování:
Tvůrčí práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Základy perspektivy, umístění kresby ve formátu, velikost, proporce, kompozice;
2. Obrysová kresba, základní geometrická tělesa, dle modelu, zásady pro jejich stavbu;
3. Obrysová kresba, složitější geometrická tělesa, lineární kresba, dle modelu;
4. Obrysová kresba, kombinace různých typů těles, důraz na perspektivní zobrazení , dle modelu;
5. Světlo a stín /vlastní a vržený/, lineární kresba, dle modelu;
6. Stínovaná kresba, dle modelu
7. Kresba zátiší, složeného ze základních geometrických těles s jednotným povrchem, dle modelu;
8. Kresba zátiší, složeného ze složitějších geometrických těles s jednotným povrchem, dle modelu;
9. Kresba zátiší, složeného ze základních geometrických těles s rozdílným povrchem, dle modelu;
10. Kresba zátiší, složeného ze složitějších geometrických těles s rozdílným povrchem, dle modelu;
11. Geometrické objekty, nácvik kresby v dvojnásobném měřítku, dle modelu;
12. Geometrické objekty, nácvik kresby v polovičním měřítku, dle modelu;
13. Kresba zátiší složeného z geometrických těles, dle modelu, hodnocení semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.
Literatura - základní:
1. BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5.
2. DE REYNA, Rudy. How to draw what you see. New York: Watson - Guptill, 1996. ISBN 0-8230-2375-3.
5. PILE, John. Perspective for interior designers. New York: Whitney Library of Design, 1989. ISBN 9780823040087.
6. SMITH, Ray. The artist's handbook. 3rd ed. London: Dorling Kindersley, 2009. ISBN 1405348771.
Literatura - doporučená:
1. DE REYNA, Rudy. Základy kresby a malby: jak kreslit a malovat co vidím okolo. Praha: Svojtka & Co., 2004. ISBN 80-7352-097-4.
2. MORSCHECK, Karl-Heinz. Perspektiva. Ostrava: Anagram, 2005. ISBN 8073420619.
3. PARRAMÓN, José María. Perspektiva pro výtvarníky: správné užití perspektivy v kresbě a malbě. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 8072360418.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 3 Povinný 1 2 Z