Invenční kresba (FSI-YKI)

Akademický rok 2018/2019
Garant: Ing. Dana Rubínová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem tohoto předmětu je hledání osobitého výrazu volné kresby s důrazem na kreativní přístup. Úkolem je vybudování schopnosti zachycení charakteristických znaků existujícího nebo fantazijního objektu. Intuitivní, invenční kresebný projev postavený na individuálním přístupu k tématu směřuje k výraznému posílení tvůrčího potenciálu studentů.
Výstupy studia a kompetence:
Soustavné cvičení volné kresby dle modelu, ale i kreativní-asociativní kresba bez modelu je východiskem pro jeho technicko-řemeslné zvládnutí a nabytí důležitých návyků pro kresbu v průmyslovém designu.
Prerekvizity:
Předmět navazuje na základy kresby, kresbu geometrických objektů, kresbu zátiší a kresbu výrobku. Předpokládají se znalosti z perspektivy, přesvědčivá schopnost je prakticky uplatňovat při stavbě kresby v ploše a rozsáhlé zkušenosti s kresbou zátiší a průmyslových výrobků, včetně vyjádření různého charakteru, materiálu a povrchu, v perspektivním pohledu, dle modelu.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na tvůrčí kresbu převážně dle fantazie, transformaci existujícího motivu v abstraktní kresbu. Kresba je založená na zkoumání tvarů a objektů, hledání jejich struktury i vazeb se soustředěním se na detail, ale i na celkovou kompozici. Zjednodušování reality vede k získání návyků pro tvorbu skic, které jsou základem práce průmyslového designéra.
Metody vyučování:
Tvůrčí práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Paměťové cvičení;
2. Kreativní formace- nerotační charakter;
3. Kreativní formace- kombinace nerotačních a rotačních objektů;
4. Originální prostorová kompozice; barevná kresba;
5. Plošný dekor;
6. Schematizace přírodního motivu, dle modelu;
7. Transformace přírodního motivu v abstraktní kresbu, možnosti a limity její stavby;
8. Tvarové proměny 1- abstraktní kresba;
9. Tvarové proměny 2- abstraktní kresba;
10. Tvarové proměny 3- abstraktní kresba;
11. Schematizace přírodního motivu- bodová abstraktní kresba;
12. Schematizace přírodního motivu- liniová abstraktní kresba;
13. Schematizace přírodního motivu- plošná abstraktní kresba, hodnocení semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.
Literatura - základní:
1. STUER, Roselien. Sketching. Drawing Techniques for Product Designers. BIS, 2007. ISBN 9789063691714.
2. STUER, Roselien a Koos EISSEN. Sketching: The Basics. 2. BIS Publishers B.V., 2011. ISBN 978-9063692537.
3. HENRY, Kevin. Drawing for Product Designers. 2. Indianapollis: Laurence King, 2013. ISBN 978-1-85669-743-9.
Literatura - doporučená:
1. ZHANG, Lei. Product Sketchbook. Idea, Process and Refinement. CYPI Press, 2015. ISBN 9781908175687
2. TERMES, Emma, CAMPOS, Cristian, ed. Product Design Sketches. Indianapollis: booQs, 2012. ISBN 978-94-60650-66-6.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 3 Povinný 1 3 L