Kreslení v plenéru (FSI-YKO)

Akademický rok 2018/2019
Garant: Ing. Dana Rubínová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami kresby v exteriéru. Kurz je zaměřen na kresbu krajiny a architektury s respektováním zásad perspektivního zobrazení. Úkolem je sledování struktury zobrazovaných objektů metodou redukce jejich tvarů, kresba samostatných prvků i jejich postavení v rámci celku.
Výstupy studia a kompetence:
Cvičení kresby v plenéru umožňuje studentům osvojit si návyky pro kresbu drobné i větší historické a moderní architektury záznamem konkrétních objektů v širším kontextu umístění v prostředí. Studenti si rozšíří schopnost zachycení hloubky prostoru na objektech a přírodních prvcích utvářejících prostředí.
Prerekvizity:
Předpokládají se teoretické znalosti z perspektivy (včetně světla a stínu), schopnost je prakticky uplatňovat při stavbě kresby v ploše a zkušenost s kresbou zátiší, složeného z objektů různého charakteru, materiálu a povrchu v perspektivním pohledu, dle modelu.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na základní témata kresby v plenéru (krajina, drobná architektura, architektura historických staveb). Podstatným momentem je zachycení objektů v rámci sledované kompozice dle pravidel perspektivního zobrazení, jednoznačné vyjádření linií jednotlivých objektů nebo jejich částí. Předmět probíhá formou intenzivního týdenního kursu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení v exteriéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních (týdenním kursu), odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Vzhledem ke specifickému charakteru předmětu probíhá kontrola účasti formou konzultací průběžných výsledků práce na kresbě. Zameškaná výuka je buď nahrazena po domluvě s pedagogem nebo je řešena formou náhradního úkolu.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  1 × 30 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Kresba drobné architektury v plenéru 1, zásady pro její stavbu;
2. Kresba drobné architektury v plenéru 2;
3. Kresba moderní architektury 1;
4. Kresba moderní architektury 2;
5. Kresba stromů v plenéru 1;
6. Kresba architektury v plenéru 1;
7. Kresba architektury v plenéru 2;
8. Kresba architektury v plenéru 3;
9. Kresba architektury v plenéru včetně stafážních prvků 4;
10. Kresba architektury v plenéru včetně stafážních prvků 5.
Literatura - základní:
1. Ballestar, V., Vigué, J.: Skici- kompletní průvodce skicováním, Rebo, Barcelona, 2005
3. Rudy de Reyna: How to draw what you see, Watson- Guptill publications, New York, 1996
Literatura - doporučená:
1. Teissig, K.: Techniky kresby, Artia , Praha 1986
2. Reyna, R.: How To Draw What You See, Watson-Guptill Publications, New York, 1996
3. Ballestar, V.; Vigué, J.: Skici- kompletní průvodce skicováním, Rebo, Barcelona, 2005
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 2 Povinný 1 2 L