Kresba zátiší (FSI-YKS)

Akademický rok 2018/2019
Garant: Ing. Dana Rubínová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je prostorový záznam skutečnosti se zaměřením na skladbu předmětů, jejich vzájemné objemové a proporční vztahy. Důraz je kladen v první řadě na správnou schematickou kresbu tématu, kvalitní zpracování obrysových linií i proporčních vztahů celku, poté na výtvarně kultivované znázornění materiálů, textur a vlastních a vržených stínů.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje studentům rozvíjet techniku kresby prací na složitějších skladbách objektů, která vychází ze znalostí kresebného záznamu dílčích objektů a to s důrazem na charakter celku z hlediska prostorových vazeb i materiálového složení.
Prerekvizity:
Předpokládají se teoretické znalosti z perspektivy a zkušenost s kresbou zátiší, složeného ze základních geometrických těles s jednotným povrchem, v perspektivním pohledu, dle modelu, včetně stínů vlastních i vržených.
Obsah předmětu (anotace):
Kresba zátiší je vhodnou metodou k rozvíjení kresebné zdatnosti. Studenti jsou vedeni k zachycení kombinace tvarů, jejich velikostí, barev i materiálů celkové kompozice v perspektivním pohledu, a to dle fyzického modelu.
Metody vyučování:
Tvůrčí práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Kresba objektů stejného charakteru, materiálu a povrchu, zásady pro jejich stavbu;
2. Kresba objektů stejného charakteru, materiálu a povrchu;
3. Kresba objektů různého charakteru, stejného materiálu a povrchu;
4. Kresba objektů různého charakteru, různého materiálu a povrchu;
5. Kresba zátiší 1, složeného z geometrických objektů;
6. Kresba zátiší 2, malé spotřební předměty, stejného materiálu, dle modelu;
7. Kresba zátiší 3, malé spotřební předměty, různého materiálu;
8. Kresba zátiší 4, spotřební předměty, stejného materiálu;
9. Kresba zátiší 5, sklo;
10. Kresba zátiší 6, kov;
11. Kresba zátiší 7, plast;
12. Kresba zátiší 8, přírodniny;
13. Kresba zátiší 9, kombinace geometrických objektů a přírodnin
semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.
Literatura - základní:
1. BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5.
2. DE REYNA, Rudy. How to draw what you see. New York: Watson - Guptill, 1996. ISBN 0-8230-2375-3.
3. PARRAMÓN, José M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. 112 s. ISBN 80-7236-046-9.
4. PARRAMÓN, José Maria. Jak kreslit uhlem, rudkou a křídou. Praha: Svojtka a Vašut, 1996. ISBN 80-85521-82-2.
5. TEISSIG, Karel. Kresba. Praha: Aventinum, 2010. Výtvarné techniky (Aventinum). ISBN 978-80-7442-009-2.
6. TEISSIG, Karel. Techniky kresby. Vyd. 2. Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2.
Literatura - doporučená:
1. DE REYNA, Rudy. How to draw what you see. New York: Watson - Guptill, 1996. ISBN 0-8230-2375-3.
2. GRAY, Peter. Kresba a ilustrace: příručka pro výtvarníky : praktický a inspirativní průvodce pro všechny výtvarníky. Praha: Svojtka & Co., 2010. ISBN 9788073527549.
3. TEISSIG, Karel. Techniky kresby. Vyd. 2. Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 3 Povinný 1 2 L