Kresba výrobku (FSI-YKV)

Akademický rok 2018/2019
Garant: Ing. Dana Rubínová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je rozvíjet kresbu dle modelu a to se zaměřením na průmyslové výrobky s postupným nárůstem obtížnosti. Cílem cvičení je podpořit schopnost jak reálného tak schematického vizuálního záznamu založeného na vystižení jednoduchého zdrojového útvaru a zlepšit tak techniku kresby.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje studentům propracovat techniku kresby záznamem skutečných průmyslových výrobků, který je nezbytný pro vytvoření schopnosti vytvářet fantazijní návrhy designu kresbou z volné ruky.
Prerekvizity:
Předmět navazuje na základy kresby, kresbu geometrických objektů a kresbu zátiší. Předpokládají se teoretické znalosti z perspektivy (včetně světla a stínu), schopnost je prakticky uplatňovat při stavbě kresby v ploše a zkušenost s kresbou zátiší, složeného z objektů různého charakteru, materiálu a povrchu v perspektivním pohledu, dle modelu.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na kresbu průmyslového výrobku v perspektivním pohledu. Zvládnutí tohoto typu kresby je nezbytné pro první fáze práce průmyslového designéra. Práce probíhá od elementárního náčrtu zachycujícího základní strukturu k definitivnímu znázornění modelu výrobku. Metodou správného záznamu skutečnosti je redukce objektu na základní geometrické útvary.
Metody vyučování:
Tvůrčí práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 1, dle modelu, zásady pro její stavbu;
2. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 2, kresba tužkou;
3. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 3, lineární kresba, kresba tužkou;
4. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 4, světlo a stín; kresba tužkou;
5. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 5, barevná kresba, dle modelu;
6. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 6, barevná kresba, dle modelu;
7. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 7, zásady pro její stavbu;
8. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 8, kresba tužkou;
9. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 9, lineární kresba, kresba tužkou;
10. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 10, světlo a stín, kresba tužkou;
11. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 11, barevná kresba, dle modelu;
12. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 12, barevná kresba, dle modelu;
13. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 13, volná technika, hodnocení semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.
Literatura - základní:
1. BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5.
2. EISSEN, Koos a Roselien STEUR. Sketching: drawing techniques for product designers. 13th print. Amsterdam: BIS, 2013. ISBN 978-906-369-171-4.
3. HENRY, Kevin. Drawing for product designers. London: Laurence King, 2012. ISBN 978-1-85669-743-9.
4. OLOFSSON, Erik. Design sketching. 3rd ed. S.l.: KEEOS Design Books, 2009. ISBN 978-91-976807-1-4.
Literatura - doporučená:
1. DE REYNA, Rudy. How to draw what you see. New York: Watson - Guptill, 1996. ISBN 0-8230-2375-3.
2. EISSEN, Koos a Roselien STEUR. Sketching: drawing techniques for product designers. 13th print. Amsterdam: BIS, 2013. ISBN 978-906-369-171-4.
3. HENRY, Kevin. Drawing for product designers. London: Laurence King, 2012. ISBN 978-1-85669-743-9.
4. PARRAMÓN, José María. Perspektiva pro výtvarníky: správné užití perspektivy v kresbě a malbě. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 8072360418.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 2 Povinný 1 3 Z