Nauka o barvě a světle (FSI-YN1)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoríí a zákonitostmi vnímání a používání barev, jejich historickými a technologickými souvislostmi a zvláště estetickými účinky. Praktická cvičení jsou zaměřena na kompoziční barevné studie.
Výstupy studia a kompetence:
Tento předmět by měl studentům vštípit základní principy a souvislosti vnímání barev a umožnit aplikaci těchto poznatků při vlastní návrhářské práci.
Prerekvizity:
Základní znalosti optiky a základní praktické zkušenosti s prací s barvami.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět má seznámit studenty se základy teorie barvy a světla, které se uplatňují v průmyslovém designu. Jde o základní pojímání plošné a prostorové barevnosti, barevnou kombinatoriku, barevnou kompozici, barevnou iluzivnost, o význam světla a osvětlení v designérské praxi.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod, souvislosti barvy s tvarem, materiálem, členěním celku, vztah designu a volné tvorby
2. Historie/teorie, Starověk, Empedoklés, Aristotelés, Démokritos, Platón, Plinius, Cennini
3. Novověk, da Vinci, Forsius, Aguilonius, Newton, Goethe, Runge, Purkyně, Young, Chevreul
4. Maxwell, Helmholz, Hering, Munsell, Ostwald, Richter
5. Barevné prostory, CIE 1931, CIELAB, HLS, RGB, CMN-86
6. Barevné vidění, uspořádání a činnost oka, světlo a vznik barevného vjemu,teorie barevného vidění
7. Míchání barev, barvy světelné (RGB), barvy pigmentové, barvy tiskové (CMYK)
8. Osvětlení a vnímání barev (odraz, pohlcování), lesk a mat
9. Uspořádání barev, názvosloví barev, šedá škála a barevný kruh
10. Fyzikální vnímání, psychologické a symbolické působení barev, barevné asociace, barva a prostor
11. Ladění barev, výrazová stránka, harmonie barev, barevné kontrasty, barevné kombinace
12. Barva a papír, barva v polygrafii, způsob měření sytosti barev, druhy papírů
13. Nanášení a stříkání barev, pigmenty a jejich vlastnosti, barvení různých materiálů, druhy barev a laků, ředidla, pojidla atd.
    Laboratoře a ateliéry 1. Zadání I. úkolu, barevná kompozice na téma míchání barev
2. Zpracování barevné kompozice na téma míchání barev
3. Zpracování barevné kompozice na téma míchání barev
4. Zpracování barevné kompozice na téma míchání barev
5. Hodnocení I. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání II. úkolu, barevná kompozice na téma teplých a studených barev (teplotní kontrast, barevná perspektiva)
6. Zpracování bar. kompozice na téma teplých a studených barev
7. Zpracování bar. kompozice na téma teplých a studených barev
8. Zpracování bar. kompozice na téma teplých a studených barev
9. Hodnocení II. úkolu /rozbor kladů a záporů prací/, zadání III. úkolu, barevná kompozice na téma simultánního kontrastu
10. Zpracování bar. kompozice na téma simultánního kontrastu
11. Zpracování bar. kompozice na téma simultánního kontrastu
12. Zpracování bar. kompozice na téma simultánního kontrastu;
13. Hodnocení III. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/
Literatura - základní:
1. Pipes, A.: Foundations of Art and Design. Laurence King Publishing, Second edition, London 2008
2. Chorý, T.: Barva a design, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014
3. Zajonc, A.: Uchopit světlo. Dějiny světla a mysli. Malvern, Olomouc 2015
Literatura - doporučená:
1. Chorý, T.: Barva a design, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014
2. Dojčar Z., Rajlich J.: Barva (studijní opora k předmětu YN1 Nauka o barvě a světle). ÚK FSI VUT Brno, 2003
2. Wong, W.: Principles of color design. John Willey, 1997
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 3 Povinný 1 2 L