Písmo a typografie (FSI-YTG)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení s vývojem znaků a písma, s klasifikací tiskového písma (latinky) a základními pojmy psaní, kaligrafie a typografie. Zvládnutí psaní a užití nápisového písma. Užití nápisového a tiskového písma a kombinace s obrazem ve formátu (tiskový, obrazovkový), zvládnutí základních pojmů při sazbě, v typografii, reprodukci a tisku, praktická typografická úprava tiskovin, DTP a obrazovková typografie (screen design).
Výstupy studia a kompetence:
Základní orientace v nápisovém a tiskovém písmu a v pojmech z designu vizuálních komunikací. Orientace v typografii, reprodukci, tisku a tvorba základních aplikací designu vizuálních komunikací používajících písmo.
Prerekvizity:
Běžné znalosti ruční a počítačové práce s textem a základních grafických programů.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřený na písmo a možnosti jeho aplikace, seznámení se s vývojem a klasifikací tiskového písma (latinky) a nácvik psaní nápisového písma perem a tuší a seznámení se s prostředky kaligrafie v počítačových programech. Jde o přípravu na ateliér grafického designu: užití písma v tisku, základy typografie (základní pojmy), typografická úprava tiskovin a DTP, reprodukční a tiskové techniky a počítačové technologie v typografii, tj. jak při sazbě a přípravě tisku tak v nových médiích. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru a exkurzí.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno: účastí ve výuce, odevzdáním požadovaného počtu prací (výkresů) v termínu a dostatečné kvalitě a zvládnutím písemného testu. Test prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje a teorie designu a technik vizuálních komunikací v probraném rozsahu. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovinou z maximálního počtu bodů pro úkol či test je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Základní pojmy v písmu, části písma, písmová terminologie; Písmová osnova, základní cvičení psaní perem, kaligrafie, kurzivní písma.
2. Vývoj vizuální komunikace - vznik znaku a písma - 1. komunikační revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Řecké písmo;
3. Latinské písmo - Římská kapitála, unciála, polounciála, Karolínská minuskule; Evropská písma doby románské a gotické, Knihtisk - 2. komunikační revoluce.
4. Tisková písma - dynamická antikva, přechodová antikva, statická antikva.
5. Tisková písma - lineární písma serifová a bezserifová, lineární antikva, kaligrafické písmo a volně psané písmo, písma zdobená.
6. Osobnosti písmové tvorby 19. a 20. stol. ve světě; Čeští tvůrci písma; Digitalizace vizuálních komunikací - 3. komunikační revoluce.
7. Pojmy v typografii, typografické míry; Zrcadlo – sazební obrazec, návrh stránky, zlatý řez, formáty, kompozice; Způsoby sazby, vyznačování.
8. Předpis sazby, rukopis – výpočet rozsahu sazby a popis RKP; Korekturní znaménka; Zásady typografické úpravy, výběr písma, titulky, použití barvy.
9. Druhy sazby: ruční, strojová, fotosazba, počítačová (digitální) sazba.
10. Reprodukce, předlohy, reprodukční techniky; Vznik tisku, knihtisk, grafické techniky.
11. Tiskové techniky: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy, průtisk, bezdotykový tisk.
12. Papír a knihařské zpracování; Slepotisk.
13. Test.
    Laboratoře a ateliéry 1. Základní pojmy v písmu, základní cvičení psaní plochým (ATO) perem;
2. Nácvik verzálek;
3. Nácvik verzálek a číslic;
4. Nácvik minusek;
5. Slova a texty;
6. Textová strana; Textová dvoustrana.
7. Kompoziční a obsahové cvičení s textem;
8. Vytvoření osobního monogramu - skici a návrhy; Variantní návrhy tiskových stránek (např. titulní strana knihy);
9. Rozbor tiskové stránky (časopis, noviny); Sazba, zrcadlo, návrh stránky, výpočet a popis RKP, reprodukce;
10. Monogram a jeho aplikace v tiskovinách - skici.
11. Monogram a jeho aplikace v tiskovinách - variantní návrhy.
12. Monogram a jeho aplikace v tiskovinách - defintivní návrhy.
13. Slepotisk; Test.
Literatura - základní:
1. BLAŽEJ, Bohuslav. Grafická úprava tiskovin pro 4. ročník střední průmyslové školy grafické (studijní obor polygrafie). Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-23201-9.
2. BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks, c1992. ISBN 0-88179-033-8.
3. DUSONG, Jean-Luc a Fabienne SIEGWART. Typografie: od olova k počítačům. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. ISBN 80-7180-296-4.
4. ŠALDA, Jaroslav. Od rukopisu ke knize a časopisu. 4., přeprac. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983.
Literatura - doporučená:
1. HLAVSA, Oldřich. Typographia (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha, 1976
2. HLAVSA, Oldřich. Typographia 2 (Fotosazba), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha, 1981
3. HLAVSA, Oldřich. Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha, 1986
4. ODEHNAL, Antonín. c2005. Grafické techniky: praktický průvodce. Brno: ERA.
5. SLEZÁK, Miloš. Písmo ve výtvarné výchově: učebnice písma pro posluchače výchovy na pedagogických fakultách. 2., upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 4 Povinný 1 3 L