Dějiny umění do 14. století (FSI-YU1)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. Mgr.A Pavel Noga, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Orientace v historii a teorii výtvarného umění starověku a středověku.
Výstupy studia a kompetence:
Základní orientace v historii výtvarného umění, užitého umění a řemesel v klasických obdobích starověku a ve středověku.
Prerekvizity:
Předpokládá se základní středoškolská orientace ve vývoji výtvarného umění, uměleckých řemesel a designu.
Obsah předmětu (anotace):
V předmětu jde o seznámení s počátky dějin umění a designu. Úvod - obory výtvarného umění a jejich charakteristika, umění a řemesla, periodizace, charakteristika slohu, základní pojmy (realistický, naturalistický, expresivní, abstrakce, kompozice, idealizace, ineární, geometrický, organický...), prehistorické umění (paleolit, neolit, megalitické stavby, funkce, sochařství, malířství, řemesla), Egypt, Mezopotámie, Kréta, Mykény, antické Řecko, umění Etrusků a Římanů.Umění starokřesťanské a byzantské, umění ranného středověku (předkarolinské, karolínské), románské a gotické umění (architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla v evropských zemích a u nás).
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje výtvarného umění daného období a vztahy, souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: písemný test a ústní zkouška. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška Úvod 1 - obory výtv. umění a jejich charakteristika, užité umění, umění a řemesla, periodizace;
Úvod 2 - charakteristika slohu, zákl. pojmy (realist., naturalistický, expresivní, abstrakce, kompozice, idealizace, lineární, geometr., organický...);
Prehistorické umění (paleolit, neolit, megalitické stavby, funkce, sochařství, malířství, řemesla);
Egypt, Mezopotámie;
Kréta, Mykény;
Antické Řecko;
Umění Etrusků a Římanů 1;
Umění Etrusků a Římanů 2;
Umění starokřesťanské, a byzantské;
Umění ranného středověku (předkarolinské, karolinské);
Románské umění (architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla v evropských zemích a u nás;
Gotika (arch., sochař., malíř. a um. řemesla v evr. zemích);
Gotika (arch., sochař., malíř. a um. řemesla u nás).
Literatura - základní:
1. GOMBRICH, E.H. The story of art. 16. ed. London: Phaidon, 1995. ISBN 9780714832470.
2. PIJOAN, José.: Dějiny umění 1-8. Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004
Literatura - doporučená:
1. BEARD, Lee. The art book. New ed.; 2nd ed. rev., expanded and updated. New York: Phaidon Press, 2012. ISBN 0714864676.
2. HUYGHE, René. Larousse, Umění a lidstvo. Praha: Odeon, 1974. ISBN AS93001
3. RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-549-8.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- zk 3 Povinný 1 3 Z