Dějiny umění 15. - 18. století (FSI-YU2)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. Mgr.A Pavel Noga, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Orientace v historii a teorii výtvarného umění 15. až 18. století.
Výstupy studia a kompetence:
Základní orientace v historii výtvarného umění v období renesance, baroka a rokoka.
Prerekvizity:
Předpokládá se znalost vývoje výtvarného umění a uměleckých řemesel od počátků po 14. stol.
Obsah předmětu (anotace):
Vývoj výtvarného umění, architektury a uměleckých řemesel v období novověku. Renesance, baroko, rokoko (15. stol.- 18. stol.).
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje výtvarného umění daného období a vztahy, souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: písemný test a ústní zkouška. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučovaná.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška Ranná renesance. - Architektura, sochařství, malířství, a umělecká řemesla doby renesanční v Itálii.
Vrcholná renesance. - Architektura, sochařství, malířství, a umělecká řemesla doby renesanční v Itálii;
Manýrismus. - Architektura, sochařství, malířství, a umělecká řemesla doby renesanční v Itálii;
Ranná renesance, vrcholná renesance a manýrismus v dalších evropských zemích 1;
Ranná renesance, vrcholná renesance a manýrismus v dalších evropských zemích 2;
Renesance v Čechách i na Moravě;
Barok - Architektura, sochařství, malířství a umělecká řemesla v duchu radikálního baroku a barokního klasicismu 1;
Barok 2;
Barok 3;
Barok 4;
Barok 5;
Barokní realismus v malířství;
Rokoko - malířství a umělecká řemesla.
Literatura - základní:
1. GOMBRICH, E.H. The story of art. 16. ed. London: Phaidon, 1995. ISBN 9780714832470.
2. HUYGHE, René. Larousse, Umění a lidstvo. Praha: Odeon, 1974. ISBN AS93001.
3. PIJOAN, José. Dějiny umění 8-12. Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004
4. VANĚK, Jiří. Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice. Praha: ARSCI, 2017. ISBN 978-80-7420-052-6.
Literatura - doporučená:
1. BEARD, Lee. The art book. New ed.; 2nd ed. rev., expanded and updated. New York: Phaidon Press, 2012. ISBN 0714864676.
2. LUCIE-SMITH, Edward. Artoday. London: Phaidon, 1995. ISBN 978-0714832012.
3. MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem. Brno: Vysoké učení technické, 1996. ISBN 80-214-0822-7.
4. RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-549-8.
5. SPARKE, Penny. A century of design: design pioneers of the 20th century. Hauppauge, NY: Barron's, 1998. ISBN 9780764151224.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- zk 3 Povinný 1 3 L