Ateliér - kompoziční studie (FSI-YZ1)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Úkolem předmětu je seznámit studenty se základy stavby objemu, formou tvůrčí, prostorové činnosti. Ta je prakticky rozvíjena na hmotových, kompozičních studiích. Cílem je rozvoj tvůrčího potenciálu studentů.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje studentům získat základní znalosti pro tvorbu a analýzu prostorových objektů. Seznámení se základními technikami a pomůckami pro tvorbu kompozičních studíí z hlíny a průmyslové plastelíny (clay).
Prerekvizity:
Předpokládají se elementární znalosti perspektivy a zvládnutí kresby základních geometrických těles. Důležitá je základní orientace v dějinách umění a designu. Výhodou jsou jakékoli zkušenosti s prostorovou tvorbou.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zabývá základy průmyslového designu z hlediska tvarového. Praktická cvičení, na obecných tématech, jsou úvodem do prostorové tvůrčí práce. Kompoziční studie akcentují výstavbu objemu a vztah obsahu a formy, pro modelovou práci je využívána průmyslová plastelína (clay) a hlína.
Metody vyučování:
Tvůrčí práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Získání zápočtu je podmíněno prezencí ve cvičeních, odevzdáním zadaných prací ve stanovených termínech, ústní obhajobou zpracovaných úkolů. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Zadání I. úkolu /kompoziční studie na obecné téma/, analýza tématu, kresebné skici
2. Kresebné skici, prostorové skici
3. Prostorové skici, tvorba modelu
4. Tvorba modelu, práce na posteru
5. Hodnocení I. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání II. úkolu /kompoziční studie na obecné téma/, analýza tématu
6. Kresebné skici, prostorové skici
7. Prostorové skici, tvorba modelu
8. Tvorba modelu, práce na posteru
9. Hodnocení II. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání III. úkolu /kompoziční studie na obecné téma/, analýza tématu
10. Kresebné skici, prostorové skici
11. Prostorové skici, tvorba modelu
12. Tvorba modelu, práce na posteru
13. Hodnocení III. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, celkové hodnocení semestru
Literatura - základní:
1. WONG, Wucius. Principles of Form and Design. New York: John Wiley, 1993. ISBN 0-471-28552-8.
2. PIPES, Alan. Foundations of Art + Design. Second edition. London: Laurence King Publishing, 2008. ISBN 978-1-85669-578-7.
3. LIDWELL, William, Kritina HOLDEN a Jill BUTLER. Universal Principles of Design. Gloucester: Rockport Publishers, 2003. ISBN 1-59253-007-9.
Literatura - doporučená:
1. WONG, Wucius. Principles of Form and Design. New York: John Wiley, 1993. ISBN 0-471-28552-8.
2. PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.
3. TERSTIEGE, Gerrit, ed. The Making of Design: From the First Model to the Final Product. 2009. Basel: Birkhäuser Verlag. ISBN 978-3-0346-0089-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 3 Povinný 1 1 L