Ateliér - prostorové studie (FSI-YZ2)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Úkolem předmětu je seznámit studenty s možnostmi obsahového uchopení tématu jako základu průmyslového designu formou ateliérové tvůrčí činnosti. Ta je prakticky rozvíjena na prostorových studiích zaměřujících se primárně na tvar a jeho význam.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět dále rozvíjí zkušenosti s tvůrčím zpracováním prostorových objektů. Studenti si prohloubí zkušeností se základními technikami, vybavením a návyky pro tvorbu prostorových studií ze základních materiálů (clay, sádra, HPS, novodur).
Prerekvizity:
Předpokládá se zvládnutá kresba geometrických těles v perspektivním pohledu. Zkušenosti s navrhováním kompozičních studií, včetně hmotových modelů a s tím související schopnost práce se základními materiály (průmyslová plastelína – clay, hlína). Důležitá je orientace v dějinách umění a designu.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zabývá úvodem do průmyslového designu z hlediska budování hmoty v prostoru. Praktická cvičení ve volné kompoziční tvorbě jsou východiskem pro pozdější práci na konkrétních designérských úkolech. Prostorové studie akcentují vztahy působící uvnitř i vně prostorových útvarů - důležitost proporčních souvislostí, provázanost celku s detailem atd. Pro modelovou práci je využívána sádra, HPS, clay, novodur a další materiály.
Metody vyučování:
Tvůrčí práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Získání zápočtu je podmíněno prezencí ve cvičeních, odevzdáním zadaných prací ve stanovených termínech, ústní obhajobou zpracovaných úkolů. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratoře a ateliéry  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratoře a ateliéry 1. Zadání I. úkolu /prostorová studie na obecné téma/, analýza
tématu, kresebné skici
2. Kresebné skici, prostorové skici
3. Prostorové skici, tvorba modelu
4. Tvorba modelu, práce na posteru
5. Hodnocení I. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání II. úkolu /prostorová studie na obecné téma/, analýza tématu
6. Kresebné skici, prostorové skici
7. Prostorové skici, tvorba modelu
8. Tvorba modelu, práce na posteru
9. Hodnocení II. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání III. úkolu /prostorová studie na obecné téma/, analýza tématu
10. Kresebné skici, prostorové skici
11. Prostorové skici, tvorba modelu
12. Tvorba modelu, práce na posteru
13. Hodnocení III. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, celkové hodnocení semestru
Literatura - základní:
1. Pipes, A.: Foundations of Art and Design. Laurence King Publishing, Second edition, London 2008
2. Wong, W.: Principles of Form and Design, John Wiley & Sons, Inc., New York 1993
3. Gorman C.: The Industrial Design Reader, Allworth, New York 2003
Literatura - doporučená:
1. Wong, W.: Principles of Form and Design, John Wiley & Sons, Inc., New York 1993
2. Eissen, K.; Steur, R.: Sketching the Basics, Bispublishers, Amsterdam 2013
3. Sparke, P.: Století designu - průkopníci designu 20. století, Slovart, Praha 1999
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 3 Povinný 1 2 Z