Metoda konečných prvků - ANSYS Workbench (FSI-ZAW)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti výpočtů pomocí metody konečných prvků (MKP). Předmětem výuky je výhradně programové prostředí ANSYS Workbench. Posluchači si díky praktickým cvičením osvojí komplexní dovednosti v oblasti MKP úloh, od tvorby modelu geometrie, materiálu, okrajových podmínek a vazeb, přes správné nastavení parametrů řešiče a vlastní řešení, po analýzu a interpretaci získaných výsledků.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti si výrazně rozšíří znalosti v oblasti MKP. Osvojí si práci v prostředí ANSYS Workbench a díky řešení reálných součástí a konstrukcí se naučí samostatnosti v oblasti MKP výpočtů.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, CAD systémů, základů MKP a prostředí ANSYS Classic.
Obsah předmětu (anotace):
Řešení reálných konstrukčních problémů pomocí MKP. Výpočet lineární a nelineární analýzy prutových konstrukcí, deformačně napěťová analýza strojních součástí, modální analýza, přenos tepla. Důraz je kladen mimo jiné na analýzu a interpretaci výsledků, která je nedílnou součástí MKP analýz.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou zaměřena na řešení praktických úloh.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních, úspěšné složení testu (5. týden) ze znalostí získaných na cvičeních.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. 1 omluvená absence je tolerována bez nutnosti náhrady. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  1 × 30 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1. Deformačně-napěťová analýza ve 3D (konzola, klíč, pružina)
2. Deformačně-napěťová analýza v 1D a 2D (prutová konstrukce, tlaková nádoba, rovinná napjatost, rovinná deformace, axisymetrie)
3. Deformačně-napěťová analýza sestavy, kontaktní úlohy, předepjaté šroubové spoje (svařenec, západka, příruba)
4. Modální analýza, modální analýza s předpětím (zvon, vrtule, oběžné kolo)
5. Lineární buckling (prutová konstrukce)
6. Nelineární modely materiálů (ventil, těsnění)
7. Stacionární a nestacionární přenos tepla (okenní soustava, plošný spoj, píst)
8. Teplotní deformace (víko, pánvička)
Literatura - základní:
1. Dadkhah, F. Zecher, J.: ANSYS Workbench Software Tutorial with Multimedia CD Release 11, ISBN-10: 1685034266.
Literatura - doporučená:
2. Daryl L. Logan: First Course in the Finite Element Method, ISBN-10: 0534552986.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-KSI Konstrukční inženýrství -- kl 5 Povinný 2 1 L