Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS) (FSI-ZD5)

Akademický rok 2018/2019
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je zpracování požadovaných výstupů diplomové práce podle zadání.
Výstupy studia a kompetence:
Student prokáže schopnost aplikovat znalosti dosažené během navazujícího magisterského studia při samostatném řešení zadané problematiky, včetně vytvoření zadaných výstupů v požadovaných termínech.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při zpracování výstupů diplomové práce daných zadáním. Výstupem každé závěrečné práce je kromě textové části vždy také některý z následujících výstupů: článek v odborném periodiku (časopise), článek ve sborníku, výsledek s právní ochranou (užitný, průmyslový vzor) nebo technicky realizovaný výsledek (prototyp, funkční vzorek).
Tento kurz byl v rámci projektu FabLabNet podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu „Interreg Central Europe“. Kurz využívá zázemí otevřené studentské dílny „StrojLab“ vybudované za podpory Ústavu konstruování a projektu FabLabNet.
Metody vyučování:
Zpracování výstupů diplomové práce pod odborným vedením. Konzultace plánu prací, variant řešení, analýz a interpretace dosažených výsledků. Výklad potřebné teorie a doporučení odborné literatury ke studiu. Instruktáž a asistence při práci se speciální měřicí aparaturou a realizaci experimentů. Vedoucí práce rovněž zajistí podmínky ve formě finančních prostředků a vybavení pro úspěšné dosažení výstupů práce.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového projektu. Odevzdání textové části a všech požadovaných výstupů diplomové práce. Aktivní přihláška ke státní závěrečné zkoušce. Zápočet bude udělen na základě prokazatelně odevzdaných výstupů definovaných v zadání diplomové práce a odevzdání textové části ve fyzické i elektronické podobě. Všechny výstupy v elektronické podobě (text, přílohy, fotografická dokumentace fyzických výstupů) musí být odevzdány prostřednictvím e-learningového systému Moodle v požadovaném termínu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uložena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení dip. prací  13 × 12 hod. povinná                  
    Laboratoře a ateliéry  13 × 10 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení dip. prací Oblasti studia jsou individuální; určuje vedoucí diplomového projektu. Je konzultována a kontrolována samostatná práce studenta se zaměřením na podrobné zpracování následujících kapitol dle řešeného typu práce:
Výzkumná práce
• Výsledky
• Diskuze
• Závěr
Vývojová konstrukční práce
• Konstrukční řešení
• Diskuze
• Závěr
Vývojová designérská práce
• Tvarové řešení
• Konstrukčně technologické a ergonomické řešení
• Barevné a grafické řešení
• Diskuze
• Závěr
Rovněž je konzultována a kontrolována úroveň zpracování výstupu práce, dle typu definovaného zadáním. Jedná se o některý z následujících typů:
• Článek ve sborníku nebo odborném periodiku.
• Užitný vzor
• Průmyslový vzor
• Prototyp
• Funkční vzorek
    Laboratoře a ateliéry Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.
Literatura - základní:
1. Literatura podle zadání diplomové práce.
1. Literature according to assignment of diploma thesis.
Literatura - doporučená:
1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-KSI Konstrukční inženýrství -- 24 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 24 Povinný 2 2 L