Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS) (FSI-ZD6)

Akademický rok 2018/2019
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem semináře je seznámit studenty s požadavky a průběhem státní závěrečné zkoušky a se způsobem vypracování diplomové práce a její prezentací před komisí.
Výstupy studia a kompetence:
Student se naučí veřejně vystupovat, a přednášet a obhajovat výsledky své diplomové práce. Zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky, a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti v rozsahu absolvovaného magisterského studia doplněné studiem literatury podle konkrétního zadání diplomové práce.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti jsou seznámeni s průběhem státní závěrečné zkoušky, s požadavky na prokazované znalosti a se zásadami a pokyny pro vypracování a obhajobu diplomové práce. V semináři referují o výsledcích, kterých dosáhli při práci na svých diplomových projektech. Během semestru se všichni studenti vystřídají v prezentacích. Ihned po prezentaci následuje kritická diskuze přednesených výsledků s publikem, vedoucím práce a dalšími pedagogy.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, prezentace vypracované diplomové práce a její odevzdání.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Případná absence musí být omluvena. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení 1. Průběh státní zkoušky, okruhy otázek, zásady prezentace diplomové práce
2. Zásady pro zpracování diplomové práce
3. Základy rétoriky, osobní vystupování
4. Formální a grafická úprava diplomové práce, formulace výsledků, výkresová dokumentace.
5. - 13. Prezentace dílčích výsledků diplomové práce jednotlivými studenty. Diskuze předvedené prezentace a výsledků, odpovědi na otázky vedoucího práce a ostatních vyučujících.
Literatura - základní:
1. Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
2. ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s.
Literatura - doporučená:
1. BIERNÁTOVÁ, Olga a SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů : dle ČSN ISO 690 (01 0197) [online]. V Brně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 27 s. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
2. NÖLLKE, Claudia. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat . 1. vyd. Praha :Grada, 2004. 111 s. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-9057-2.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-KSI Konstrukční inženýrství -- 4 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 4 Povinný 2 2 L