Diplomový projekt I (M-KSI) (FSI-ZDP)

Akademický rok 2018/2019
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je procvičit a ověřit schopnosti studenta aplikovat teoretické poznatky při samostatné práci na zadaném inženýrském problému a ověřit úroveň schopností studenta formulovat dosažené dílčí výsledky a závěry při zpracování diplomové práce.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti si prohloubí znalosti v oblasti dané tématem diplomové práce a získají zkušenosti, které jim pomohou samostatně řešit technické úlohy z praxe.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti odpovídající absolvovaným předmětům magisterského studia oboru Konstrukční inženýrství.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti v rámci kurzu zpracovávají projekt na zadané téma diplomové práce. Zadání jsou rozděleny na tři typy: výzkumná / vývojová konstrukční / vývojová designérská. Výzkumná práce je založena převážně na využití empirických metod (pozorování, měření, experiment). Vývojová konstrukční práce je zaměřena na návrh nebo úpravu konkrétního strojního uzlu nebo zařízení. Vývojová designérská práce se soustředí na originální tvarové a konstrukční řešení zařízení nebo výrobku. Každá diplomová práce je navázána na výzkumný či vývojový projekt řešený v rámci Ústavu konstruování nebo ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní práce na diplomovém projektu a předložení prvních pěti vypracovaných kapitol diplomové práce dle aktuální struktury a formátu definovaných Ústavem konstruování. Hodnocení bude uděleno na základě prezentace a čtyř odevzdaných kapitol diplomové práce. Kapitoly 2 a 3 mohou být použity z předchozího semestru, kapitoly 4 a 5 musí být vypracovány v rámci předmětu. Dle typu práce, výzkumná / vývojová konstrukční / vývojová designérská, jsou to kapitoly: 4. Materiál a metody (výzkumná) / Koncepční řešení (vývojová konstrukční) / Variantní studie designu (vývojová designérská). 5. Výsledky (výzkumná) / Konstrukční řešení (vývojová konstrukční) / Tvarové řešení (vývojová designérská). Textový rozsah kapitol musí odpovídat přibližně 60% rozsahu diplomové práce. Student musí při prezentaci obhájit postup řešení, rozpracovanost tématu a dosavadní výsledky diplomové práce před tříčlennou komisí, jejímž členem je vedoucí práce. Hodnocení uděluje garant předmětu dle doporučení komise.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka je kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, budou studentovi uloženy další úkoly pro zvýšení intenzity práce.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 6 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení Oblasti studia jsou individuální; určuje vedoucí diplomového projektu. Je konzultována a kontrolována samostatná práce studenta se zaměřením na podrobné zpracování následujících kapitol diplomové práce dle řešeného typu práce:

Výzkumná práce
• Materiál a metody
• Výsledky
Vývojová konstrukční práce
• Koncepční řešení
• Konstrukční řešení
Vývojová designérská práce
• Variantní studie designu
• Tvarové řešení
Literatura - základní:
1. Literatura podle zadání diplomové práce.
1. Literature according to assignment of diploma thesis.
Literatura - doporučená:
1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-KSI Konstrukční inženýrství -- kl 6 Povinný 2 2 Z
M2A-P prezenční studium M-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 6 Povinný 2 2 Z