Nastupující vědy a technologie (FSI-ZNV)

Akademický rok 2018/2019
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámení se základními poznatky z oblastí nastupujících (konvergentních) věd a technologií, které jsou důsledkem sbližování mezi strojním inženýrstvím a přírodními vědami, zejména nanotechnologiemi, biotechnologiemi a biomedicínou, informačními technologiemi a kognitivními vědami. Více než o multidisciplinární spolupráci, se přitom jedná o unifikaci vědních oborů.
Výstupy studia a kompetence:
Obecná znalost možností, které poskytují nově nastupující vědy a technologie strojním inženýrům. Schopnost tvůrčího využití poznatků a výsledků z oblastí nastupujících věd a technologií při návrhu nových strojů a zařízení.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti z oblasti fyziky, mechaniky, chemie, materiálových věd a konstruování strojů na úrovni bakalářského studia strojního inženýrství.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět poskytuje základní poznatky o nastupujících (konvergentních) vědách a technologiích. Ty jsou důsledkem sbližování mezi strojním inženýrstvím a přírodními vědami. Vedle všeobecných poznatků týkajících se této problematiky, je pozornost zaměřena na následující oblasti: nanotechnologie, nanofotonika, využití solární energie, energetické materiály, biotechnologie, chemická robotika, biomimetika, počítačové vidění, kognitivní vědy, neuroekonomie a neuromarketing.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška: má charakter obhajoby semestrální práce. Student si musí vybrat a popsat jeden konkrétní výrobek, stroj, produkt nebo technologii, který může vzniknout přímým využitím poznatků a výsledků z oblastí konvergentních věd a technologií, o kterých pojednávají přednášky. Téma musí být uchopeno z pohledu konstruktéra, strojního inženýra. Forma zpracování: odborná úvaha (esej), přednáška a bibliografický přehled.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Vize technologické konvergence. Budoucí vývoj technologií.
2. Nanotechnologie.
3. Nanofotonika.
4. Využití solární energie.
5. Energetické materiály.
6. Biotechnologie.
7. Chemická robotika.
8. Biomimetika.
9. Počítačové vidění.
10. Kognitivní věda.
11. Neuroekonomie a neuromarketing.
12. Věda, technologie a umění.
13. Shrnutí probírané látky.
Literatura - základní:
1. BAINBRIDGE, William Sims a Mihail C ROCO. Managing nano-bio-info-cogno innovations: converging technologies in society. Dordrecht, the Netherlands: Springer, c2006, vi, 390 p. ISBN 14-020-4107-1.
1. BAINBRIDGE, William Sims a Mihail C ROCO. Managing nano-bio-info-cogno innovations: converging technologies in society. Dordrecht, the Netherlands: Springer, c2006, vi, 390 p. ISBN 14-020-4107-1.
2. ROCO, Mihail C a William Sims BAINBRIDGE. Converging technologies for improving human performance: nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science. Boston, Mass.: Kluwer Academic Publishers, c2003, xiii, 467 p. ISBN 14-020-1254-3.
2. ROCO, Mihail C a William Sims BAINBRIDGE. Converging technologies for improving human performance: nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science. Boston, Mass.: Kluwer Academic Publishers, c2003, xiii, 467 p. ISBN 14-020-1254-3.
Literatura - doporučená:
1. ALFRED NORDMANN, Rapporteur. Converging Technologies: shaping the future of European societies ; report 2004. Luxembourg: Office for Official Publ. of the Europ. Communities, 2004. ISBN 92-894-8313-X.
1. ALFRED NORDMANN, Rapporteur. Converging Technologies: shaping the future of European societies ; report 2004. Luxembourg: Office for Official Publ. of the Europ. Communities, 2004. ISBN 92-894-8313-X.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-KSI Konstrukční inženýrství -- zk 3 Povinný 2 1 L