Základy vědecké a odborné práce (FSI-ZSE)

Akademický rok 2018/2019
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům systematický úvod do problematiky přípravy vlastní vědecké a odborné práce.
Výstupy studia a kompetence:
Osvojení zásad stavby odborného textu a metod postupu samostatného a tvořivého zpracování tématu. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen: naplánovat a zpracovat vědeckou práci podle pravidel pro strukturu, jazyk a formu vědeckého nebo odborného textu; definovat formální požadavky vědeckých a odborných prací (citace, bibliografie, styl, forma, atd.) a tyto formální požadavky aplikovat ve vlastním odborném textu. Dále pak zvládnutí práce s citačními a plnotextovými odbornými databázemi.
Prerekvizity:
Předpokládají se základní znalosti týkající se metodiky vědecké a odborné práce získané během bakalářského studia.
Obsah předmětu (anotace):
Obsah kurzu sleduje základní kroky, které je zapotřebí absolvovat při přípravě diplomové práce. V kurzu si studenti ujasní a konkretizují témata diplomových prací a vypracují rešerše, které použijí v rámci diplomového projektu. Získají přehled o dostupných informačních zdrojích.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních, odevzdání projektu diplomové práce, prezentace projektu diplomové práce. Projekt diplomové práce musí obsahovat rešerši, analýzu problematiky a jasně definované cíle práce dle individuálního zadání a musí být vypracován dle aktuální struktury a formátu pro odevzdání závěrečné práce, které jsou definované Ústavem konstruování. Hodnocení bude uděleno na základě průběžného plnění úkolů a odevzdaní závěrečné práce obsahující dvě kapitoly řešené diplomové práce „2. Přehled současného stavu poznání“ a „3. Analýza problému a cíl práce“. Textový rozsah těchto kapitol musí odpovídat přibližně 30% rozsahu diplomové práce. Student musí při prezentaci prokázat dostatečnou znalost řešené problematiky a obhájit provedenou analýzu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1. Věda a vědecká metoda.
2. Účel diplomové práce.
3. Volba tématu.
4. Informační zdroje a práce s literaturou.
5. Pracovní plán.
6. Struktura odborného textu.
7. Odborný styl.
8. Citace a vědecká etika.
9. Formální úprava.
10. - 13. Prezentace výsledků práce jednotlivých studentů, diskuze.
Literatura - základní:
1. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
2. GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha:Professional Publishing, 2009.
Literatura - doporučená:
1. ŠIROKÝ, J. a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011.
2. Booth W, Colomb G, Williams J. The craft of research. 3rd ed. University of Chicago press, 2008, 317 s. ISBN 978-0-226-06566-3
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-KSI Konstrukční inženýrství -- kl 3 Povinný 2 1 L
M2A-P prezenční studium M-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- kl 2 Povinný 2 1 L