Magisterský navazující studijní program

M2I-P Strojní inženýrství
Garant programu: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

akademický rok 2017/18


Forma studia: prezenční (změnit na kombinované)
Jazyk výuky: čeština (změnit na angličtina)
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

         Dvouletý navazující magisterský studijní program "Strojní inženýrství" je určen pro absolventy obecných oborů bakalářského studia v oblasti strojírenství. Charakterizuje vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá široké a hluboké teoretické znalosti a rovněž dostatečně podrobné praktické znalosti v užším oboru dle svého výběru. Seznam studijních oborů tohoto studijního programu je uveden na internetových stránkách v části "Studijní plány". Absolventi magisterského studia najdou uplatnění zejména ve vývoji a výzkumu, v konstrukci, projekci, technologii, výrobě a provozu, ve službách i managementu. Mohou pracovat např. jako konstruktéři, návrháři, členové a vedoucí vývojových týmů, projekční manažeři a podobně. Konkrétní možnosti pracovního uplatnění závisí na studovaném oboru.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

         Jsou uvedeny ve Směrnici děkana č. 7/2011. Povinná praxe a její délka může být předepsána studijním plánem oborů.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Členění na studijní obory

         Kliknutím na název oboru zobrazíte charakteristiku oboru a profil jeho absolventa, umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: M2I-P Strojní inženýrství - navazující magisterský dvouletý
 Obor (zkratka, název)SpecializaceStupeňRočník

M-VSR Výrobní stroje, systémy a roboty   21

    22

M-VSR Výrobní stroje, systémy a roboty  pro absolventy B-SSZ 21

M-STG Strojírenská technologie   21

    22

M-STG Strojírenská technologie  pro absolventy B-STG 21

M-TEP Technika prostředí   21

    22

M-TEP Technika prostředí  pro absolventy B-EPP 21

M-PRI Procesní inženýrství   21

    22

M-PRI Procesní inženýrství  pro absolventy B-EPP 21

M-STL Stavba letadel   21

    22

M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management   21

    22

M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management  pro absolventy B-STG 21

M-LPR Letecký provoz   21

    22

M-LPR Letecký provoz  pro absolventy B-PRP 21

M-KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost   21

    22

M-SLE Slévárenská technologie   21

    22

M-SLE Slévárenská technologie  pro absolventy B-STG 21

M-ADI Automobilní a dopravní inženýrství   21

    22

M-ADI Automobilní a dopravní inženýrství  pro absolventy B-SSZ 21

M-KSI Konstrukční inženýrství   21

    22

M-ENI Energetické inženýrství   21

    22

M-ENI Energetické inženýrství  pro absolventy B-EPP 21

M-FLI Fluidní inženýrství   21

    22

M-FLI Fluidní inženýrství  pro absolventy B-EPP 21

M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení   21

    22

M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení  pro absolventy B-AIŘ 21

    22

M-VAS Výroba automobilových světel a technických svítidel   21

    22

Další doporučené předměty, které student může též volit, jsou uvedeny v obecné nabídce.